Späť

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia - Cudzie jazyky IV -Súčasnosť a perspektívy

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia - Cudzie jazyky IV - Súčasnosť a perspektívy

13.06.2014

 

KATEDRA JAZYKOV

AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

 

VÁS SRDEČNE POZÝVA

NA  4. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

 

 

C u d z i e   j a z y k y   I V

S ú č a s n o s ť    a   p e r s p e k t í v y

 

KTORÁ SA USKUTOČNÍ VIRTUÁLNOU FORMOU

17. JÚNA 2014

 

Štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie je zameraný na aktuálne výzvy a perspektívy odbornej výučby cudzích jazykov. Cieľom konferencie je prezentovanie aktuálnych vedeckých a odborných príspevkov v oblasti odbornej cudzojazyčnej výučby a odborného prekladu. Pozornosť bude venovaná prezentácii čiastkových výstupov vedeckovýskumnej úlohy „Jazykové moduly pre vybrané služby Policajného zboru“.

 

Na stiahnutie / Downloads

Pozvánka na konferenciu Katedry jazykov - SVK

Invitation for conference Foreign Languages Department - ENG

 

Tematické okruhy konferencie

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Výučba cudzích jazykov pre špecifické účely
 • Odborné cudzojazyčné vzdelávanie
 • Nové trendy vo výučbe cudzích jazykov
 • IKT vo vyučovaní cudzích jazykov
 • Medzipredmetové väzby
 • Odborný preklad a tlmočenie
 • Jazyková politika EÚ
 • Medzinárodná spolupráca

 

Programový výbor

Mgr. Iveta Nováková, PhD.,
PaedDr. Martina Binderová, PhD.
Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.
PaedDr. Mária Masárová

 

Organizačný výbor

Ing. Anna Bartková
Mgr. Petra Ferenčíková, PhD.
Mgr. Ľubica Miženková
Bc. Linda Rumanková

 

Informácie pre účastníkov

1.  Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník. Príspevky na publikovanie v zborníku je možné poslať v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku v elektronickej podobe na adresu: martina.binderova@minv.sk najneskôr do dátumu konania konferencie, 17. júna 2014.  Rozsah príspevku je stanovený na maximálne 8 strán A4 vrátane príloh. Požiadavky na formálnu úpravu príspevku sú uvedené nižšie.

 

2.  Záväzne sa prihlásiť je možné  najneskôr do 17. mája 2014 zaslaním e-mailu na adresu martina.binderova@minv.sk s nasledovnými údajmi:

 • Meno, priezvisko, titul
 • Názov a adresa pracoviska
 • Telefonický kontakt, E-mail
 • Názov príspevku s abstraktom

 

Formálna úprava príspevku

Typ písma: Times New Roman

Riadkovanie:  jednoduché

Okraje: 2,5 cm z každej strany. Na posuny textu používať zásadne iba tabulátor (1,25cm), nie medzerník.

Poznámky v texte: uvádzať pod čiarou na spodnej časti strany (s využitím funkcie „poznámka pod čiarou“), nepoužívať koncové poznámky.

Za jazykovú úpravu a dodržanie autorských práv zodpovedá autor.

Štruktúra príspevku:

 • Názov príspevku – veľkosť písma 14, všetky písmená veľké, tučné, zarovnanie na stred
 • 2 voľné riadky
 • Meno a priezvisko autora/autorov - veľkosť písma 12, zarovnanie na stred
  Do odkazu pod čiarou uviesť meno, priezvisko a tituly autora/autorov, adresu  pracoviska, telefonický kontakt a e-mailovú adresu – veľkosť písma 10
 • 3 voľné riadky
 • Abstrakt v anglickom alebo nemeckom jazyku – veľkosť písma 10, kurzíva, maximálne 10 riadkov
 • 1 voľný riadok
 • Kľúčové slová v anglickom alebo nemeckom jazyku – veľkosť písma 10, kurzíva, maximálne 10 slov (slovných spojení)
  • 2 voľné riadky
 • Text príspevku – veľkosť písma 12, odsadenie prvých riadkov odsekov na úrovni 1,25 cm od okraja
  • 1 voľný riadok
 • Zoznam bibliografických odkazov (norma ISO 690) – veľkosť písma 12,  abecedné poradie