Výkon výsluchu v kriminalistickej praxi

15.01.2013

Výkon výsluchu v kriminalistickej praxi – Výsk. 178

Súčasná medzinárodná výskumná úloha nadväzuje na výsledky realizovaného výskumu z rokov 2001-2002 a posúva skúmanie do novej roviny, pričom zohľadňuje organizačné zmeny v Policajnom zbore Slovenskej republiky, ktoré nastali od 1. januára 2011, kedy došlo k organizačnému zlúčeniu služby kriminálnej a justičnej polície. 

Riešiť predmetnú výskumnú úlohu tak vyplýva najmä z potrieb policajnej praxe, pre ktorú je dôležité upozorniť na problémy a dôsledky spojené s neetickým ale často i protizákonným výkonom výsluchu a súčasne vidíme aktuálnu potrebu navrhnúť nový efektívnejší systém odporúčaní pre zlepšenie zisteného stavu, ktorý by nielen reflektoval na súčasnú situáciu ale ktorý by po vhodnej implementácii do výchovnovzdelávacieho procesu na Akadémii PZ v Bratislave, ako aj po dostatočnej prezentácii odbornej verejnosti, umožnil znížiť zistené riziká, či dokonca mohol obsahovať prvky prevencie.  

Výskum je preto zameraný na analýzu súčasnej úrovne výkonu výsluchu v kriminalistickej praxi v Slovenskej republike, s cieľom vypracovať systém návrhov na zefektívnenie jej praktického výkonu. Časť výskumných aktivít bude realizovaná aj v Českej republike s priamym zapojením Policejní akademie České republiky.

Výsledky zistené výskumom budú komparované z výsledkami výskumu výsluchu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2001 až 2002 a rovnako s výsledkami výskumu realizovaného v Českej republike. V priebehu roku 2013 sa očakávajú výstupy vo forme vedeckých štúdií, odborných článkov, vedeckej monografie a záverečnej správy z výskumu, v ktorých budú prezentované najvýznamnejšie zistenia a navrhnutý efektívny systém na zlepšenie zisteného stavu.

 

 

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.