Späť

Výročná medzinárodná vedecká konferencia Vysokej školy evropských a regionálních studií

V dňoch 20. a 21. 10. 2022 sa v Českých Budějoviciach uskutočnila Výročná medzinárodná vedecká konferencia Vysokej školy evropských a regionálních studií, ktorej sa aktívne zúčastnila aj slovenská delegácia v nasledovnom zložení:

plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.

pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD.

pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.

mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD.

Participáciou na uvedenej konferencii mali účastníčky možnosť prezentovať svoje vedecké bádanie a vymeniť si skúsenosti s kolegami z rôznych inštitúcií a krajín.

Už v úvodných blokoch prezentovala PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. pozvaný príspevok pod názvom Interkultúrna komunikácia s nelegálnymi migrantmi v kontexte rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva v rámci sekcie pod názvom Aktuální problémy a výzvy Evropské unie. V sekcii pod názvom Občanská participace na veřejné správě - minulost, současnost a budoucnost II (volby, referendum, nové typy participace v digitálním věku ...) predniesla doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD. príspevok pod názvom Participácia na územnej samospráve - voľby do orgánov územnej samosprávy v Slovenskej republike, doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. predniesla príspevok pod názvom Participácia občianskej verejnosti na prevencii negatívnych spoločenských javov realizovanej pracovníkmi verejnej správy a doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD. predniesla príspevok pod názvom Špecifiká jazyka a terminológie verejnej správy v kontexte vysokoškolskej výučby.

Medzinárodná vedecká konferencia tak ponúkla účastníčkam možnosť odborne prispieť k diskusii o aktuálnych problémoch Európskej únie a európskeho priestoru v teoretickej i aplikačnej rovine a vytvorila komunikačnú platformu pre širší rozvoj nastolených otázok k aktuálnym problémom a výzvam, ktoré boli predmetom jednotlivých sekcií konferencie.

konferencia