Vyvinutie nových metód v oblasti zabavovania výnosov z trestnej činnosti a boja proti praniu špinavých peňazí

10.01.2013

 

Dňa 24. 6. 2011 prebehla na Policajnej akadémii ČR úspešná obhajoba záverečnej správy vedecko-výskumnej úlohy „Vyvinutie nových metód v oblasti zabavovania výnosov z trestnej činnosti a boja proti praniu špinavých peňazí“. Medzinárodný riešiteľský tím vedecko-výskumnej úlohy zameral svoju pozornosť na vyriešenie teoretických právnych problémov spojených s pojmami ako predmet a rozsah dokazovania a  dôkazné bremeno v trestnom konaní.

     Vedecko-výskumná úloha sa venuje dokazovaniu legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti a poukazuje na súčasný vývoj a nastolené trendy. Bol dokončený rozbor predmetu a rozsahu dokazovania vo všeobecnosti, pričom následne všeobecne platné poznatky je možné aplikovať na prípady odhaľovania a dokazovania  legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Osobitná pozornosť je zameraná na okolnosti princípu istoty dokazovania ako definičného znaku právneho štátu a inštitútu ťarchy dôkazného bremena spočívajúceho v dostatočnom preukázaní okolností predmetu dokazovania, dôležitých pre rozhodnutie vo veci samej. Úloha poukazuje aj na legislatívnu rovinu riešenej problematiky, najmä vo vzťahu k  zákonu č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli prijaté nové, účinnejšie opatrenia proti legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.