Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

16.05.2017

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1, 835 17  Bratislava

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave na základe udelenia oprávnenia č. 13/2017 MV SR, Prezídia Hasičského a záchranného zboru na vykonávanie základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany organizuje kurz:

 

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 

Základné informácie:

Termín kurzu:     od 7. augusta 2017 do 25. augusta 2017, (rozsah 120 hodín)

Miesto:        Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

Cena:                400.- EUR

 

Poznámka k cene:

Pre súčasných študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave je cena 200.- EUR.

Pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktorí majú špecializáciu „ochrana pred požiarmi“ zdarma.

Možnosti finančnej podpory uchádzača o zamestnanie k získaniu nových odborných vedomostí, zručností a schopností na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní uchádzač konzultuje na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Popis kurzu:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

 

Cieľová skupina:

Kurz „Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany“ je určený pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

 

Obsahová náplň:

Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy.
Funkcie a postavenie požiarneho technika v praxi.
Novely a zmeny právnych predpisov z oblasti požiarnej ochrany.
Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi.
Základy procesov horenia a hasenia.
Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov.
Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov.

 

Podmienka pre otvorenie kurzu je minimálne 15 prihlásených účastníkov.

 

Kontaktné údaje:

mjr. Ing. Milan MARCINEK, PhD. – odborný garant
email: milan.marcinek@minv.sk
Telefón:  +421 949 36 92 92;  09610 57 436

 

Na stiahnutie / Downloads

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.