Zameranie

13.01.2017

Za oblasť medzinárodnej spolupráce Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémie“) obsahovo i organizačne zodpovedá Zahraničný odbor.

Súčasťou Zahraničného odboru  je oddelenie  Národná jednotka CEPOL, ktorá je styčným orgánom CEPOL-u v rámci siete národných inštitútov odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ. Organizuje kurzy, semináre a konferencie na ktorých sa zúčastňujú daní úradníci.

Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce Zahraničného odboru Akadémie je zamerané najmä na oblasť vzdelávania a vysielania príslušníkov PZ na vzdelávacie aktivity, výmenné pobyty, školenia a hospitácie v rámci MEPA (Stredoeurópska policajná akadémia), vysielania pracovníkov Akadémie najmä v oblastiach vedeckého výskumu a praktického výkonu bezpečnostných služieb.

Na základe uzatvorenia zmluvy s agentúrou FRONTEX (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) sa na pôde Akadémie uskutočňujú medzinárodné konferencie, školenia a mobility.

Medzinárodná spolupráca a realizácia konkrétnych zámerov a úloh v jednotlivých oblastiach vychádza zo zmlúv uzatvorených s partnerskými (predovšetkým policajnými) vedecko-pedagogickými a vedeckovýskumnými ustanovizňami, ktoré sa zaviazali k vzájomnej spolupráci. Naši odborníci Akadémie sa zúčastňujú na vedeckých a vzdelávacích aktivitách týchto inštitúcií a sú zapojení aj do ich koncepčnej práce formou zastúpenia vo výboroch a pracovných skupinách.

Plnenie konkrétnych úloh vo všetkých spomínaných oblastiach zabezpečuje Zahraničný odbor.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.