25 rokov učíme pomáhať a chrániť

08.11.2017

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave si tento rok pripomína 25 rokov od svojho zriadenia. Je štátnou vysokou školou  univerzitného typu, ktorá svoju činnosť začala 1. októbra 1992 ako policajná vysoká škola. Hlavným poslaním akadémie je zabezpečovanie prípravy vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných zložiek, ako aj občianskej mládeže, ktorá sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Brány univerzity opustilo za spomínané obdobie viac ako 15 000 absolventov.

„...v živote človeka tento počet rokov znamená krásny vek mladosti a naša akadémia je krásna vo svojej podstate." - boli úvodné slová rektorky akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr.h.c. doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. na slávnostnom zhromaždení: „Je inštitúciou, ktorá bude mladá vždy, pretože žije mladými ľuďmi, ktorých každoročne hrdo vyprevádza do skutočného života, je pre nich začiatkom ich profesionálnej kariéry, v ktorej hlavným mottom je  „pomáhať a chrániť“ a akadémia je hrdá na to, že „učí“  pomáhať a chrániť.

„Je mi cťou, že môžem stáť na čele takej jedinej a jedinečnej umiverzity v zmysle škosltva na Slovensku...., sme vysokou školou, o ktorú je v komparácii s inými univerzitami a vysokými školami maximálny záujem a tento status je potrebné udržiavať..." ( výročná publikácia. príhovor rektorky.)

5. októbra 2017 sa niesol v znamení celodenných osláv. Program bol zostavený z prezentácie  úspešných absolventov akadémie v ich profesijných činnostiach, slávnostného zhromaždenia v aula akadémie za prítomnosti viacerých vzácnych hostí. Oslavy sme ukončili slávnostnou sv. omšou v Katedrále sv. Šebastiána v Rači.

V dopoludňajších hodinách akadémia pripravila veľmi zaujímavý program pre študentov a zamestnancov formou prezentácie ukážok a činností rôznych útvarov Policajného zboru na vysokej profesionálnej úrovni ako služobná kynológia a hipológia, simulovaný prepad vládnej kolóny, či dopravnejynehodu, uklážka hromadného narušenia verejného poriadku davom a o zlaňovanie z vrtuľníka za účelom simulovaného zásahu proti nebezpečnému páchateľovi.

 

Pozvanie prijal  predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ktorý vo svojom slávnostnom  príhovore okrem iného  uviedol: „Bezpečnosť Slovenska je obrovským príspevkom Policajného zboru a absolventov Akadémie Policajného zboru, ktorí do zboru nastupujú. My si asi málo uvedomujeme na Slovensku, že  sme bezpečná krajina. Ak porovnáme štatistiky kriminality zo začiatku 90. rokov s kriminalitou teraz, môžeme naozaj skonštatovať, že sme urobili obrovské pokroky a za toto treba polícii poďakovať,“ povedal premiér a dodal, že ho teší záujem o štúdium na škole.  Vo svojom príhovore ďalej  zdôraznil potrebu odbornej prípravy  vzdelávacieho procesu tak, aby absolventi nadobudli  vedomosti, zručnosti čeliť novým hrozbám a profilom kriminality pôsobiacim na rozvoj štátu, štátnych orgánov a bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. Zdôraznil, že práve zaistenie stavu vonkajšej a vnútornej bezpečnosti v dnešnej dobe sa stáva významnou devízou moderných štátov a to sa očakáva aj od absolventov  akadémie. Predseda vlády  Slovenskej republiky Robert Fico v závere svojho príhovoru poďakoval rektorke Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. doc. JUDr. Lucii  Kurilovskej, PhD. za vykonanú prácu a rozvoj vzdelávacej inštitúcie.  

 

 

Inštitucionálne úspechy APZ

 

APZ je vysokou školou univerzitného typu v zmysle § 2 ods. 13 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

APZ má priznané práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov bez časového obmedzenia v študijnom odbore 8.3.1. Ochrana osôb a majetku (zatiaľ posledné rozhodnutie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o udelení týchto práv bez časového obmedzenia v študijnom odbore ochrana osôb a majetku bolo vyhotovené ku dňu 30. 10. 2015).

APZ poskytuje vzdelávanie v treťom stupni vysokoškolského štúdia vo dvoch študijných odboroch – už tradične v študijnom odbore 8.3.1. Ochrana osôb a majetku a od roku 2016 aj v študijnom odbore 8.3.2. Bezpečnostné verejno-správne služby.

APZ spolupracuje v rámci kontinuálnej snahy o internacionalizáciu vzdelávania s 26 zahraničnými inštitúciami (spolu z 10-tich štátov EÚ) v rámci programu Erasmus+ a to v segmente študentských mobilít, učiteľských mobilít aj mobilít zamestnancov.

Vedecký časopis ,,Policajná teória a prax“ je jedným z ťažiskových periodík v oblasti skúmania ,,Bezpečnostné služby“, pričom ako jedno z mála časopisov tohto typu je vydávaný už 25 rokov. Zároveň kontinuálne rozširujeme publikačné možnosti pre pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov ako aj odborníkov z praxe prostredníctvom nového vedeckého časopisu vydávaného od roku 2015 (,,Notitia Iudiciales Academie Collegii Aedilium in Bratislava“).

Dokumenty na stiahnutie / Documents for download:

Fotogaléria z osláv 25 výročia vzniku APZ

Podujatie Akadémie Policajného zboru 25.výročie-záznam

Video zo záznamu u osláv 25 výročia vzniku APZ

 

 

Prezentácia z osláv 25 výročia vzniku APZ (SK powerpoint)

 

Prezentácia z osláv 25 výročia vzniku APZ (SK pdf)

 

Výročná publikácia k 25 výročiu vzniku APZ (SK pdf)

  • Výročná publikácia bola vydaná pri príležitosti 25. výročia zriadenia Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Akadémia PZ si vyhradzuje práva na ďalšie šírenie publikácie v elektronickej či inej forme bez jej súhlasu.

Antológia Akadémie Policajného zboru v Bratislave (SK pdf)

Príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky (SK pdf)

Príhovor rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave (SK pdf)

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.