Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

17.01.2020

Katedra trestného práva

Vás pozýva na 8. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konfrencie s medzinárodnou účasťou na tému:

Aktuálne otázky trestného práva

v teórii a praxi

dňa 10. 3. 2020

 

Konferencia sa koná pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

 

MIesto konania: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v predmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník, ktorý vyjde ako tlačená publikácia (predpokladaný termín vydania je júl 2020) a tiež aj ako elektonická publikácia, dostupná na stránkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Pozvánka

Šablóna príspevku

Formálne náležitosti príspevku

Vzor príspevku

Prihlasovací formulár

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.