Časopis Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava

04.01.2021

Vedecký časopis Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava vydáva Akadémia Policajného zboru v Bratislave od roku 2015.

Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava kumuluje právne znalosti pedagógov nielen z tých katedier akadémie, ktoré sú zamerané na výučbu právnických predmetov, ale aj poznatky vedecko-pedagogických pracovníkov pochádzajúcich z partnerských inštitúcií (t. j. najmä poskytujúcich výučbu v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch). Cieľom každého čísla je kreovať vhodnú výkladovú koreláciu medzi prezentáciou teoreticko-právnych informácií a posúdením ich praktického využitia. Príspevky sú v jednotlivých číslach obvykle segmentované nasledujúco: vedecké štúdie, vedecké práce a odborné články.

Autormi príspevkov sú predovšetkým, ako už bolo uvedené, vedecko-pedagogickí pracovníci Akadémie Policajného zboru v Bratislave a spoluriešitelia participujúci na realizácii vedeckých projektov. Okrem toho do časopisu prispievajú aj pracovníci iných vysokých škôl zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska a Maďarska (atd.), s prirodzeným dôrazom na právnické fakulty.

Časopis riadi 18-členná redakčná rada, ktorá zasadá pred každým vydaním nového čísla časopisu. Na zasadnutí schvaľuje, na základe posudkov recenzentov, obsahové zameranie aktuálneho čísla a hodnotí technickú úroveň predošlého čísla.

Každý príspevok je recenzovaný vybranými odborníkmi spravidla z iného pracoviska než je autor príspevku.

Všetky príspevky obsahujú anotáciu a kľúčové slová v slovenskom (príp. českom) jazyku a v anglickom jazyku.

Vedecký časopis Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava vychádza dva razy ročne. Tlač časopisu vykonáva Centrum polygrafických služieb, p. o. MV SR, jeho rozširovanie prostredníctvom predaja zabezpečuje obchodná spoločnosť Magnet-Press, s.r.o.

 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., predseda

Ing. Eva Kunovská, výkonná redaktorka

plk. doc. Ing. Ľubica Baričičová, PhD.

prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc.

doc. JUDr. Miroslav Felcan, LL.M., PhD.

Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.

plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.

pplk. JUDr. Veronika Marková, PhD.

prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.

doc. Dr. Karol Murdza, PhD.

pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD.

plk. doc. JUDr. Robert Odler, PhD.

pplk. JUDr. Martin Samek, PhD.

plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.

Dr. h. c. doc. JUDr. Ľuboš Wäldl, PhD.

Výkonná redaktorka časopisu Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava

Ing. Eva KUNOVSKÁ
Telefón: 09610 57340
E-mail: eva.kunovska@minv.sk
Oddelenie vedy a vedeckých projektov
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.