Elektronický stravovací systém

11.02.2014

OZNAM  DENNÝM  ŠTUDENTOM

Od 01.03.2014 začne prevádzka Elektronického stravného systému fungovať aj pre denných študentov – civilov ktorí budú využívať k objednávkam stravy kartu ISIC/ITIC v stravovacom zariadení akadémie Stravník pred objednaním jedla uhradí stravné vo zvolenej výške vopred. Stravné je možné uhradiť : 

      a)  v hotovosti priamo v pokladni akadémie len vo výnimočných prípadoch.     

            Po úhrade stravného zamestnanec ekonomického oddelenia akadémie pridelí stravníkovi akadémie kredit zodpovedajúci uhradenej sume. Za každé objednané jedlo sa  stravníkovi odpočíta z jeho kreditu suma rovnajúca sa výške jeho stravného.

      b)  bezhotovostne

Úhrada za stravné sa bude vykonávať bezhotovostným spôsobom na č. účtu IBAN: SK0581800000007000409772 v štátnej pokladni, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 66666. Špecifický symbol bude mať stravník totožný s jeho číslom v MAIS. 

Platby sa budú sťahovať zo Štátnej pokladne jeden krát týždenne a to v piatok t. j. že až od pondelka nasledujúceho týždňa po úhrade, bude možné vykonávať objednávky na stravu  na základe vloženej platby.

Stravník je povinný uhradiť výšku stravného každého objednaného jedla bez ohľadu na to, či si objednané jedlo odobral alebo nie.

                                                                                     Ing. Alfréd Krátky   

                                                                                              kvestor   

Na stiahnutie:

 

Smernica APZ o používaní elektronického stravovacieho systému

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.