Farmaceutická kriminalita - hrozba pre Európu

22.02.2018

 

 

LogoMVSR_7771

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU  V BRATISLAVE

KATEDRA VYŠETROVANIA

v spolupráci s partnermi

 

 

 

Vás pozýva

 
na I. ročník
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

 

„Farmaceutická kriminalita – hrozba pre Európu“

ktorá sa koná pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Dr. h. c. doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

a

prezidenta Policajného zboru
gen. PaedDr. Tibora Gašpara

 

Základné informácie:

 

Termín konania konferencie:  24. apríl 2018

Miesto konania: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17, Bratislava

Konferenčný jazyk: slovenčina, čeština, nemčina, angličtina

Kontaktná osoba: JUDr. Juraj Drugda, PhD., 09610 57 468, juraj.drugda@minv.sk

Konferenčný poplatok: Poplatok za účasť na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou sa uhrádza vo výške 15 €. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 31. marca 2018.

 • IBAN: SK0581800000007000409772
 • SWIFT: SPSRSKBA
 • Špecifický symbol: 24042018
 • Variabilný symbol: 8008
 • Odkaz pre prijímateľa: meno, priezvisko, inštitúcia účastníka

Ubytovanie: Ubytovanie počas vedeckej konferencie (z 23.04.2018 na 24.04.2018, prípadne z 24.04.2018 na 25.04.2018) je možné zabezpečiť v priestoroch internátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Ubytovanie si účastník konferencie hradí sám (osoba / noc / 5€).

Rezerváciu ubytovania je potrebné nahlásiť telefonicky v termíne do 31.03.2018 na tel. č. 09610 57318 v pracovných dňoch v čase od 8. 00 h. do 14. 00 h. – Kontaktná osoba pani Dana Čičová. Poplatok za ubytovanie sa hradí v hotovosti na Oddelení ubytovania / prízemie Študentského domova najneskôr v deň odchodu od 7. 30 h. do 9. 00 h.

Stravovanie: OBED a OBČERSTVENIA dňa 24.04.2018 zabezpečuje organizátor vedeckej konferencie v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Záujem o obed dňa 24.04.2018 je potrebné vyplniť v prihláške.

Pokyny k zostaveniu k príspevku:

 1. Príspevky budú publikované v zborníku z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou (s prideleným ISBN). Editori si vyhradzujú právo formálnej úpravy príspevkov v záujme dosiahnutia ich jednotnej úpravy.
 2. Požiadavky na formálnu úpravu písomného príspevku:
 • príspevok spracovať v MS WORD, jazyk Times New Roman, veľkosť písma 12 b, v rozsahu max. 15 strán,okraje 2,5 cm z hornej, dolnej, pravej aj ľavej strany, text zarovnať do bloku, bez delenia slov,
 • v úvode príspevku uviesť: meno, priezvisko, tituly (hodnosť), názov príspevku, kľúčové slová a abstrakt (aj v cudzom jazyku – anglický),
 • v závere príspevku uviesť: pracovisko a pracovné zaradenie prispievateľa, kontakt (e-mail, tel. číslo),
 • odkazy a citácie uvádzať podľa bibliografickej normy,
 • za gramatickú a obsahovú stránku príspevku zodpovedá autor.

3. Publikované budú iba príspevky odprezentované počas vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.

4. Termín pre zasielanie príspevkov: príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 24. apríla 2018 na e-mailovú adresu: juraj.drugda@minv.sk. (Príspevky zaslané po uvedenom termíne nebudú publikované v zborníku z vedeckej konferencie).

 

Vedecký výbor konferencie:

 

Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.
prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.
prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, PhD.
doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.

 

Organizačný  výbor konferencie:

 

JUDr. Juraj Drugda, PhD.
JUDr. Michaela Jurisová, PhD.
JUDr. Michal Marko, PhD.
Ing. Matej Barta
Mgr. Adriana Gálová

 

Na stiahnutie / Downloads

Pozvánka na konferenciu - SVK

Conference Invite Letter - ENG

Prihláška na konferenciu - SVK

Registration Form - ENG

Doplňujúce informácie Farmaceutická kriminalita - hrozba pre Európu - SVK

Additional Infomation Pharmaceutical Crime - A Threat to Europe - ENG

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.