Mobilita učiteľov

17.09.2014

Mobilita učitelia

 • učitelia zo zahraničia môžu priniesť výhody miestnym študentom tým, že im ponúknu nové prednášky, odlišné metódy výučby a hodiny v cudzom jazyku.

Učitelia zároveň získavajú odlišné uhly pohľadu, nové kontakty a rozširujú svoje akademické siete. Učitelia môžu v rámci programu Erasmus taktiež začať nové aktivity zamerané na mobilitu a spoluprácu..

Učiteľská mobilita nie je obmedzená v počte vycestovaní v rámci jedného akademického roka.

Program mobility - výučba

Program mobility - výučba Erasmus + - Slovenská verzia

Program mobility - výučba Erasmus + - EN verzia

 

 

Dĺžka pobytu

Minimálna dĺžka mobility  je 3 pracovné dni , maximálna dĺžka mobility je 60 dní, bez dní cesty (v rámci jedného kalendárneho roka). Platí podmienka, že učiteľ musí učiť najmenej 8 vyučovacích hodín. Účasť na konferenciách nie je povolená.  NOVÉ!!!

Finančné prostriedky

Učiteľa predfinancováva APZ v plnom rozsahu, t.j. príkaz na zahraničnú služobnú cestu a vyúčtovanie  musia pokrývať všetky položky, pokiaľ sú splnené všetky podmienky mobility.

Finančné výdavky spojené s mobilitou sú kryté nasledovne:

Finančné pravidlá a udeľovanie grantov:

 

Mobilita pracovníkov VŠ

                                                     Krajina                                                                       EUR/ 1 deň

 • Dĺžka mobility:   2 – 60 dní (bez dní cesty)
 • Pobytové náklady iba na dni práce/aktivity v zahraničí

      

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

 

 • v prípade výučby minimálne 8 odučených hodín za každý načatý týždeň (aj v prípade, že sa učiteľ zúčastní kratšieho pobytu ako týždeň, musí odučiť min. 8 hodín!),
 •  zachované pôvodné aktivity okrem účasti na konferenciách,
 •  účasť na konferenciách nie je povolená.
 • cestovné výdavky – cesta do a späť z miesta výuky, miestna doprava

Učiteľ je povinný dodržiavať zásady hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a využívať možné zľavy pri cestovnom a ubytovaní.

Pred nástupom na pobyt je učiteľ povinný doručiť Erasmus koordinátorovi:

 • kópiu poistenia v zahraničí (Európsky preukaz - povinný, komerčné pripoistenie - odporúčané)
 • potvrdenie o ubytovaní v zahraničí

 

Vzhľadom na stanovenú výšku maximálneho grantu neodporúčame pobyt dlhší ako 1 týždeň. (viď tabuľku na strane 21 prílohy Administratívna a finančná príručka pre vysoké školy).

Výberové konanie

Dátum výberového konania je vždy ohlásený prostredníctvom rozdeľovníka APZ  na príslušných katedrách. Záujemcovia  sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu lucia.noskovicova@minv.sk. O rozhodnutí výberovej komisie budú dotyční osobne informovaní.

Vybratí uchádzači

Učitelia, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú Erasmus koordinátorovi APZ  nasledovné dokumenty v primeranom časovom predstihu, najneskôr však štyri týždne pred vycestovaním:   

Po návrate z pobytu

Do 10 dní po návrate je učiteľ povinný vyúčtovať zahraničnú pracovnú cestu na základe relevantných dokumentov.

Následne (najneskôr do 15 dní po návrate) doručí Erasmus koordinátorovi APZ :

 • Confirmation - potvrdenie o dodržaní učebného plánu uvedeného v Programe výučby (s uvedeným termínom mobility a počtom odučených hodín), ktoré vystavuje prijímajúca inštitúcia. Forma nie je určená.
 • Učiteľ je povinný obratom vyplniť dotazník z Národnej agentúry týkajúci sa jeho zahraničného pobytu (bývalá správa učiteľa)
 • Žiadosť o refundáciu finančných nákladov so všetkými nevyhnutnými prílohami v origináloch (cestovné lístky, ubytovanie, a pod.) .
Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.