Zahraničný odbor

31.05.2021

Za oblasť medzinárodnej spolupráce Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémie“) obsahovo i organizačne zodpovedá Zahraničný odbor.

Súčasťou Zahraničného odboru  je oddelenie  Národná jednotka CEPOL, ktorá je styčným orgánom CEPOL-u v rámci siete národných inštitútov odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva v členských štátoch EÚ. Organizuje kurzy, semináre a konferencie na ktorých sa zúčastňujú daní úradníci.

Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce Zahraničného odboru Akadémie je zamerané najmä na oblasť vzdelávania a vysielania príslušníkov PZ na vzdelávacie aktivity, výmenné pobyty, školenia a hospitácie v rámci MEPA (Stredoeurópska policajná akadémia), vysielania pracovníkov Akadémie najmä v oblastiach vedeckého výskumu a praktického výkonu bezpečnostných služieb.

Na základe uzatvorenia zmluvy s agentúrou FRONTEX (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) sa na pôde Akadémie uskutočňujú medzinárodné konferencie, školenia a mobility.

Medzinárodná spolupráca a realizácia konkrétnych zámerov a úloh v jednotlivých oblastiach vychádza zo zmlúv uzatvorených s partnerskými (predovšetkým policajnými) vedecko-pedagogickými a vedeckovýskumnými ustanovizňami, ktoré sa zaviazali k vzájomnej spolupráci. Naši odborníci Akadémie sa zúčastňujú na vedeckých a vzdelávacích aktivitách týchto inštitúcií a sú zapojení aj do ich koncepčnej práce formou zastúpenia vo výboroch a pracovných skupinách.

Plnenie konkrétnych úloh vo všetkých spomínaných oblastiach zabezpečuje Zahraničný odbor.

 

Riaditeľka zahraničného odboru:

 
pplk. Mgr. Ingrid Weissová
Telefón: 09610 57520
Mobil: 00421 905 350515

 

Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce

 

Zamestnanci oddelenia:

 

mjr. Mgr. Martin KAŠČÁK -  Národný koordinátor MEPA Slovensko
Telefón: 09610 57106
E-mail:
martin.kascak@minv.sk

Mgr. Ivan BLAHO
Telefón: 09610 57295
E-mail:
ivan.blaho2@minv.sk

npor. Mgr. Mária SLÁMOVÁ
Telefón: 09610 57528
E-mail:
maria.slamova@minv.sk

Ing. Ivan Žabka
Telefón: 09610 57054
E-mail:
ivan.zabka@minv.sk

 

 

Národná jednotka CEPOL

 

Vedúci oddelenia:

 
mjr. Mgr. Stanislav STRAKA
Telefón: 09610 57108
 

 

Zamestnanci oddelenia:

mjr. Mgr. Dagmar Kralovičová
Telefón: 09610 57345
E-mail:
dagmar.kralovicova@minv.sk

por. JUDr. Adriana Miklianová
Telefón:09610 57528
E-mail:
adriana.miklianova@minv.sk

 

 

Odkazy na CEPOL

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu  v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.