Späť

Medzinárodná vedecká konferencia – Polícia ako garant bezpečnosti

Medzinárodná vedecká konferencia – Polícia ako garant bezpečnosti

06.09.2017

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave  Univerzita Karlova v Praze
Katedra verejnoprávnych vied  Právnická fakulta
Sklabinská 1             Ústav právních dějin
835 17  Bratislava   Nám. Curieových 901/4, 116 40 Praha 1

 

                                            

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

 

„Polícia ako garant bezpečnosti“

 

pod záštitou prezidenta Policajného zboru gen. PaedDr. Tibora Gašpara a a rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., ktorú organizuje Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra verejnoprávnych vied a Univerzita Karlova, Právnická fakulta.

Konferencia sa uskutoční dňa 25. 10. 2017 v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Cieľom konferencie je zamerať pozornosť na vysoko aktuálnu a spoločensky závažnú tému, ktorá rezonuje európskym priestorom, a tou je bezpečnosť. V tomto kontexte sa sústrediť na subjekty zabezpečujúce bezpečnosť, a tak zdôrazniť výnimočné postavenie polície, policajta, príslušníka PZ, ako garanta bezpečnosti. Venovať sa oblasti Základných ľudských práv a slobôd v uvedenom kontexte, poukázať na základné práva, oprávnenia a povinnosti policajta

(ústavnoprávna, trestnoprávna a správnoprávna rovina), ktoré je nutné dodržiavať pri realizácii jeho aktivít. Zároveň venovať priestor bezpečnosti tak na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni. 

Pozornosť bude venovaná aj prezentovaniu dosiahnutých výsledkov v súvislosti s riešením vedecko-výskumnej úlohy VVÚ č. 204/2014 APZ. 

Zámerom medzinárodnej vedeckej konferencie je vyzdvihnúť úlohy polície (s dôrazom na postavenie Policajného zboru), ako garanta bezpečnosti a zároveň zdôrazniť, že tak vnútroštátna ako aj medzinárodná bezpečnosť sú nevyhnutným elementom fungovania štátu v medzinárodných vzťahoch.

 

Na stiahnutie / Downloads

Image removed.Pozvánka na konferenciu - SVK

Image removed.Conference Invite Letter - ENG

Image removed.Prihláška na konferenciu - SVK

Image removed.Registration Form - ENG

Image removed.Vzor príspevku - SVK

                

 

Zameranie vedeckej konferencie

 1. Právne aspekty činnosti polície (ústavnoprávne, správnoprávne, trestnoprávne, ...).
 2. Historické okolnosti postavenia polície, ako garanta bezpečnosti.
 3. Policajný zbor a medzinárodná bezpečnosť / medzinárodná policajná spolupráca.
 4. Verejná bezpečnosť a verejný poriadok verzus ľudské práva.
 5. Základné práva a slobody a činnosť polície. 
 6. Zaobchádzanie s osobami pozbavenými osobnej slobody zo strany polície.
 7. Národnostné menšiny a činnosť polície.
 8. Polícia a bezpečnosť účastníkov verejných športových podujatí.
 9. Samospráva a bezpečnosť obyvateľov. 
 10. Európska únia a jej vnútorná bezpečnosť. 
 11. Polícia a informačná bezpečnosť.

 

Termín konania konferencie:  25. októbra 2017. 

 

Miesto konania: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17, Bratislava,  miestnosť U 216 so začiatkom o 08.30 hod.

 

Konferenčný jazyk: slovenský, český, anglický

 

Konferenčný poplatok: 15 EUR (pokrýva náklady spojené s organizovaním konferencie). Úhrada konferenčného poplatku je podmienkou účasti na konferencii.

 

Údaje k platbe:

            Číslo účtu: SK05 8180 0000 0070 00409 772 štátna pokladnica

            Variabilný symbol: 8005

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko.

 

Prihlášky: Prihlášky na konferenciu je potrebné zaslať na konferenciakvpv@akademiapz.sk najneskôr do 30. septembra 2017.

Príspevky: Príspevok je potrebné zaslať najneskôr do dátumu konania konferencie a to  elektronicky na e-mailovú adresu: konferenciakvpv@akademiapz.sk

Z dodaných príspevkov bude zostavená recenzovaná publikácia s ISBN.

Vedecký výbor konferencie

 

Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

pplk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.

doc. JUDr. Antonín Nesvadba, PhD.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

prof. Dr. Ivan Halász, PhD.

JUDr. PhDr. René Petráš, PhD.

JUDr. Václav Mastný, Ph.D

plk. JUDr. Jozef Olekszy, PhD.

 

Organizačný výbor konferencie

 

npor. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

Mgr. Marián Piváček

kpt. JUDr. Jakub Chrenšť

kpt. JUDr. Edina Pásztorová

Miriam Švirecová