Späť

Poplatky za štúdium 2022/2023

 

Poplatky za štúdium na Akadémii PZ v Bratislave 2022/2023

Výška ročného školného na akademický rok 2022/2023 v študijných programoch Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

- pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu: 500 €.

- pre externú formu štúdia

  • Bc. štúdium = 450 €,
  • Mgr. štúdium = 500 €,
  • PhD. štúdium = 600 €,
  • PhD. štúdium/rok vykonania dizertačnej skúšky = 800 €,
  • PhD. štúdium/rok vykonania obhajoby dizertačnej práce = 1200 €.
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Účet 7000409772/8180
IBAN SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol 22222
Konštantný symbol neuvádza sa
Popis
Poplatky za štúdium na Akadémii PZ v Bratislave ...