Späť

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA (vedomostný test) 2024/2025

Prijímanie na uvoľnené miesto

Akadémia PZ v Bratislave v prípade, že prijatý uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu o tom, či sa na štúdium zapíše neposkytne v určenom čase, zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium (§ 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách), tzn. ponúkne uvoľnené miesto v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2024/2025

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku – BOOM BC IN (príslušník PZ)  

 Prijatí 

 Neprijatí 

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe – BSVS BC IN  

 Prijatí 

 Neprijatí 

 

EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2024/2025

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku – BOOM BC EX (príslušníci PZ)

 Prijatí *

 Neprijatí *

* Zoznamy ne/prijatých uchádzačov budú aktualizované po stanovisku MV SR.

 

Topovať