Späť

Katedra informatiky a manažmentu

Katedra informatiky a manažmentu zabezpečuje pedagogickú a vedeckú činnosť v dvoch relatívne samostatných skupinách študijných predmetov v manažmente a informatike. V súlade s profilom absolventa Akadémie PZ v Bratislave sa zameriava na profesionálnu prípravu v oblasti riadenia pracovníkov jednotlivých úsekov policajných/ bezpečnostných služieb, resp. organizácií v pôsobnosti verejnej správy. Cieľom vzdelávania je poznanie hlavných manažérskych činností a metód riadenia s dôrazom na vedenie ľudí, osvojenie si kľúčových manažérskych kompetencií. efektívne manažovanie zdrojov, optimálne aplikovanie zásady osobného a časového manažmentu. Vzdelávanie v predmetoch skupiny informatiky rozvíja schopnosť využívať manažérske informačné systémy, špecializované informačné systémy určené na konkrétne účely bezpečnostnej praxe ako aj vyhľadávať vo voľne dostupných otvorených zdrojoch. Správne zhodnotenie získaných informácií je stále viac požadované aplikačnou bezpečnostnou praxou a je dobrým predpokladom efektívneho a účelného manažérskeho rozhodovania na príslušnom stupni riadenia organizácie štátnej alebo verejnej správy. Manažérske vzdelanie v širších súvislostiach predurčuje absolventov Akadémie PZ v Bratislave do pozícií koordinátorov a integrátorov, ktorí dokážu zosúlaďovať, usmerňovať, produktívne využívať a zhodnocovať prácu jednotlivcov ako aj zosúladiť dispozície členov kolektívu na posilnenie synergického výsledku skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou práce členov katedry je aj školiaca činnosť v oblasti manažmentu a informatiky pre iné rezortné, ako aj mimorezortné pracoviská.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra informatiky a manažmentu}]
[short_employees1]
|]}