Späť

Katedra jazykov

Katedra jazykov zabezpečuje výučbu všeobecnej a odbornej komunikácie v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku pre oba študijné odbory. Obsahom vyučovania odborného cudzieho jazyka je rozvoj jazykových zručností so zameraním na špecifické využitie cudzích jazykov ako prostriedku komunikácie v policajnej praxi a vo verejnej správe. Okrem akademického štúdia Katedra jazykov ponúka špecializované jazykové kurzy v systéme ďalšieho vzdelávania policajtov. Katedra spolupracuje s úradmi a odbormi rezortu Ministerstva vnútra SR, zabezpečuje testovanie a hodnotenie jazykových kompetencií policajtov, napríklad uchádzačov o funkciu policajného pridelenca a styčného dôstojníka, uchádzačov o zaradenie do databázy zahraničnej jednotky Policajného zboru, uchádzačov o zaradenie do databázy mierových misií a operácií krízového manažmentu.

Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na výskum v uplatňovaní nových e-trendov vo vyučovaní cudzích jazykov pre špecifické účely, na štandardizáciu policajného jazykového vzdelávania a na interkultúrnu komunikáciu v špecifickom multikultúrnom prostredí.