Späť

Katedra kriminálnej polície

Katedra kriminálnej polície bola založená na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 1994/1995, ako odraz potrieb policajnej teórie a praxe. Od svojho vzniku má charakter erudovaného vedecko-pedagogického vysokoškolského pracoviska. Katedra, ako jedno zo základných pracovísk akadémie, zabezpečuje pedagogickú, vedecko-výskumnú a metodickú činnosť v študijnom odbore bezpečnostné vedy a študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku. Základnú orientáciu činnosti katedry tvorí výučba predmetov špecializácie operatívno-pátracia činnosť a spravodajská činnosť, ktorej adekvátna úroveň je nevyhnutne determinovaná neustálym odborným a vedeckým rozvojom obsahu a metodiky študijných predmetov tvoriacich túto špecializáciu. Katedra významnou mierou prispieva k odbornej profilácii študentov akadémie vo všetkých formách štúdia.

Mimoriadna pozornosť sa venuje teoretickej a vedecko-výskumnej činnosti, v ktorej sa realizuje výskum orientovaný na riešenie konkrétnych problémov bezpečnostnej praxe. Katedra organizuje viacero medzinárodných vedeckých podujatí, ktorých sa zúčastňujú odborníci z prostredia bezpečnostnej teórie a praxe. Výsledky vedeckého výskumu realizovaného pracovníkmi katedry sú priebežne implementované  do študijných materiálov – vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných monografií, vedeckých štúdií a odborných článkov.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra kriminálnej polície}]
[short_employees1]
|]}