Späť

30. VÝROČIE VZNIKU AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

UŽ 30 ROKOV UČÍME „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“

Akadémia Policajného zboru v Bratislave („akadémia“) si v mesiaci október 2022 pripomenula 30. výročie svojho zriadenia. Sme štátnou vysokou školou univerzitného typu, ktorá svoju činnosť začala 1. októbra 1992 ako policajná vysoká škola. Hlavným poslaním akadémie je zabezpečovanie prípravy vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných zložiek, ako aj občianskej mládeže, ktorá sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Brány univerzity opustilo za spomínané obdobie viac ako 12 000 absolventov.

 „V živote človeka tento počet rokov znamená krásny vek mladosti a naša akadémia je krásna vo svojej podstate...,“ zazneli úvodné slová rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. na slávnostnom zhromaždení.

„Akadémia je inštitúciou, ktorá bude mladá vždy, pretože žije mladými ľuďmi, ktorých každoročne hrdo vyprevádza do skutočného života, je pre nich začiatkom ich profesionálnej kariéry, v ktorej hlavným mottom je „pomáhať a chrániť“ a akadémia je hrdá na to, že učí „pomáhať a chrániť“. Je mi cťou, že môžem stáť na čele takej jedinej a jedinečnej univerzity v zmysle vysokého školstva na Slovensku. Sme vysokou školou, o ktorú je v komparácii s inými univerzitami a vysokými školami maximálny záujem a tento status je potrebné udržiavať...

Dosahované výsledky spoločného úsilia významne podporuje akademická spolupráca s univerzitami pôsobiacimi v Slovenskej republike a s vrcholnými profesijnými inštitúciami. Ak by sme chceli posúdiť jedinečnosť vysokoškolskej inštitúcie, musíme spomenúť manažovanie procesov v akademickom prostredí zameranom jednak na príslušníkov Policajného zboru v štátnej službe, na civilných študentov a obdobne zastávané pracovné pozície vedecko-pedagogického zboru a tiež vedenia akadémie. Naším cieľom je vzdelávanie študentov tak, aby boli schopní tvoriť nové postupy a nie opakovať to, čo robili predošlé generácie, čím vzniká potreba kreativity a vynaliezavosti. V činnosti a pôsobení univerzity je daný dôraz na rozširovanie vedeckých poznatkov, ktoré bezprostredne súvisia s novými prvkami páchanej kriminality, častokrát v prostredí virtuálnej reality za použitia informačných technológií, ktorých negatívne javy sú nositeľmi rizík priameho ohrozenia štátu, štátnych orgánov, organizácií verejnej správy, podnikateľských subjektov a spoločnosti ako takej. S takto vytýčeným cieľom postupne kráčame spoločnou cestou s vedením akadémie, kolektívom vedecko-pedagogických zamestnancov a s podporou servisných zamestnancov, za pôsobenie ktorých srdečne ďakujem.

Záverom vyzdvihujeme spoluprácu, bez ktorej by Akadémia Policajného zboru v Bratislave svoje smerovanie a výsledky v oblasti vedy a vzdelávania nemala možnosť zúročiť. Uvedené spočíva v požiadavkách praxe k úrovni jednotlivých poznatkov umožňujúcich kvalitatívne pôsobenie v pracovnej činnosti absolventov akadémie za nevyhnutnej podpory vedenia Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru, ktorým taktiež patrí naše poďakovanie. Dovoľte mi ukončiť tento príhovor citátom Marcusa Tulliusa Cicera, rímskeho spisovateľa, štátnika, rečníka a filozofa: „Štúdiá sú potravou v mladosti, potešením v starobe, ozdobou šťastných chvíľ a útočiskom i útechou v nešťastí.“

Toľko slová rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave v slávnostný deň 5. októbra 2022, ktorý sa niesol v znamení celodenných osláv. Program osláv pozostával z dvoch častí. Prvou časťou programu v dopoludňajších hodinách bola slávnostná akadémia za prítomnosti vedenia akadémie a jej zamestnancov, zástupcov Ministerstva vnútra SR, Prezídia Policajného zboru, ale aj iných významných hostí z akademického prostredia univerzít Slovenskej republiky. Druhá časť programu, určená pre študentov a zamestnancov akadémie, sa odohrávala vo vonkajších priestoroch a v sprievode príjemnej hudobnej produkcie sa niesla v duchu „záhradnej slávnosti“. Bola spojená so športovými súťažami – futbalovým zápasom a volejbalovým turnajom medzi zamestnancami a študentmi akadémie, prehliadkou historických policajných vozidiel a ochutnávkou guľáša. Nezabudnuteľným zážitkom bolo rozkrojenie obrovskej „akademickej torty“ rektorkou akadémie, ktorú mali možnosť ochutnať všetci prítomní.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Článok a fotky na Facebooku Akadémie Policajného zboru v Bratislave