Späť

Zameranie

 

Vedecká práca Akadémie Policajného zboru v Bratislave je zameraná na moderné technológie a vývojové trendy súčasnej vedy a vychádza z aktuálnych potrieb policajnej praxe. Jej hlavným poslaním je rozvoj študijných programov na ochranu osôb a majetku. Akadémia si stanovila náročné vedecké témy, ktorých riešenie pomáha neustálemu zvyšovaniu kvalifikačnej štruktúry vedecko-pedagogických pracovníkov školy. Vedecká činnosť v akadémii sa rozvíja predovšetkým v oblasti vedeckovýskumnej, vedecko-teoretickej, vedecko-publikačnej
a vedecko-výchovnej.

Vedeckovýskumná práca

Vedeckovýskumná práca je považovaná za prioritnú a je zameraná na podporu úloh, ktoré prezentujú pre vedu nové poznatky, nové metódy práce alebo novoformulované teoretické a praktické problémy. Vedeckovýskumná práca akadémie je smerovaná na základné bádateľské témy dlhodobého zámeru akadémie na teóriu a metodológiu policajných vied, na Policajný zbor ako inštitúciu a organizáciu, jeho miesto v občianskej spoločnosti, špecifiká profesie policajta, na etiológiu, fenomenológiu, predikciu a prevenciu kriminality, na obsahové, metodické a organizačné problémy vysokoškolskej prípravy policajtov a ďalších zamestnancov štátnej správy, na právne vedy v policajných činnostiach, teóriu a metodológiu krízového manažmentu vo verejnej správe a na teoreticko-praktické problémy optimalizácie štruktúry a funkcií verejnej správy.

Vedecko-teoretická práca

Vedecko-teoretická práca je odvodená z vedeckovýskumnej práce. Je rozvíjaná dvoma smermi: prvým a rozhodujúcim sú teoretické podujatia uskutočňované pracoviskami akadémie, druhým je aktívna účasť pracovníkov akadémie na teoretických podujatiach organizovaných inými vedecko-pedagogickými a ďalšími ustanovizňami, domácimi alebo zahraničnými. Vedecko-teoretická práca nadväzuje na Vedeckovýskumnú prácu. Väčšine vedeckovýskumných úloh predchádzajú alebo na ne nadväzujú konferencie, semináre, sympózia, workshopy a iné teoretické podujatia.

Vedecko-publikačná činnosť

Vedecko-publikačnou činnosťou akadémia zabezpečuje, v súlade s autorským zákonom a zákonom o vysokých školách, vydávanie študijnej literatúry pre študentov akadémie, vydávanie vedeckých a kvalifikačných prác a ďalšej odbornej literatúry. Miera podielu na edičnej činnosti je jedným z významných kritérií hodnotenia vedecko-pedagogických pracovníkov akadémie a udeľovania pedagogických a vedeckých hodností. Akadémia vydáva recenzovaný časopis Policajná teória a prax, v ktorom informuje o riešení teoretických problémov s akcentom na ich praktickú aplikáciu. Svojím obsahovým zameraním je jedinečným časopisom v transformujúcich sa stredoeurópskych krajinách, ktorý rieši, či navrhuje riešenie odborných problémov, s ktorými sa v bezpečnostnej problematike stretávajú i tieto krajiny.

Vedecko-výchovná práca

Vedecko-výchovná práca akadémie sa uskutočňuje v nasledujúcich formách: inauguračné a habilitačné konania, doktorandské štúdium a študentská vedecká a odborná činnosť. Akadémia má oprávnenia udeľovať vedecko-pedagogické tituly, akademické tituly a vedecko-akademické hodnosti, ktoré vyžadujú systematickú vedeckú prácu na všetkých úrovniach medzinárodnej, národnej aj regionálnej.