Späť

Projekt popAI

Európsky projekt s akronymom ,,popAI”

Projekt popAI je 24-mesačný projekt tzv. ,,Coordination and Support Action“ (CSA) financovaný v rámci programu Horizon 2020 (Grantová dohoda č. 101022001). Koordinovaný Národným centrom pre vedecký výskum „Demokritos“ (NCSRD) so sídlom v Aténach, Grécko. Hlavnou víziou popAI je podporovať dôveru v nástroje umelej inteligencie (v ďalšom texte aj ,,AI“) v oblasti bezpečnosti prostredníctvom zvýšeného povedomia, trvalej sociálnej angažovanosti, integrácie odlišných sfér vedomostí (vrátane teoretických a empirických poznatkov od akademických a neakademických zainteresovaných strán), formulovania jednotného európskeho pohľadu na orgány presadzovania práva (ďalej len „LEA“) a zhotovenia výstupov špecializovaných znalostí (odporúčania, príručky atď.), pričom sa vytvorí ekosystém, ktorý bude tvoriť štrukturálny základ pre udržateľné a inkluzívne európske centrum umelej inteligencie na účely presadzovania práva. Spomedzi kľúčových výstupov poskytne projekt popAI celý rad odporúčaní pre etické používanie AI na účely presadzovania práva spolu s krátkodobými scenármi pre spory okolo etického používania AI ako aj dlhodobú mapu rizík do roku 2040 s návrhmi na tvorbu politík.

 

Pre viac informácií o projekte navštívte našu webovú stránku https://www.pop-ai.eu

 

,,Policy Lab”

            V rámci riešenia projektu sa budú uskutočňovať tzv. ,,Policy Lab“ (Laboratórium politík zainteresovaných strán), ktoré zahŕňajú zástupcov agentúr presadzovania práva, akademickej obce, tvorcov politík, technologických dizajnérov a organizácií občianskej spoločnosti. Podujatia sa uskutočnia kombinovanie (prezenčne aj online). Koordinuje ich mimovládna organizácia European Citizen Action Service (ECAS), pričom organizátorom slovenskej časti podujatia je Akadémia Policajného zboru v Bratislave, ktorá je zároveň partnerom projektu. Účelom každého ,,Policy Lab” je spojiť miestne zainteresované strany s cieľom prehĺbiť porozumenie a diskusiu o využívaní umelej inteligencie orgánmi činnými v trestnom konaní na úrovni krajiny preskúmaním relevantných prípadových štúdií.

Výsledky výskumu, ktoré vyplynú z diskusií účastníkov, budú použité na výskumné účely projektu, ktorými je okrem iného pochopenie technických, právnych, etických a organizačných medzier, nedostatkov alebo dôsledkov a na základe toho sa vyvinú osvedčené postupy týkajúce sa používania umelej inteligencie orgánmi činnými v trestnom konaní.