Späť

Výberové konanie do zahraničnej jednotky Policajného zboru

Výberové konanie do zahraničnej jednotky Policajného zboru

16.11.2017

 

V dňoch 12. – 13. januára 2016 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnilo výberové konanie s cieľom vytvoriť personálnu databázu zahraničnej jednotky Policajného zboru na zabezpečovanie kontroly schengenských hraníc. Realizovalo sa tak plnenie úlohy A.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 600 z 3. novembra 2015 a príkazu prezidenta Policajného zboru zo 16. novembra 2015.

Výberové konanie pozostávalo z previerok znalostí anglického jazyka písomnou aj ústnou formou, ktoré zabezpečovala Katedra jazykov Akadémie PZ, a z osobného pohovoru, ktorý bol v gescii Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP). Celkovo sa výberového konania zúčastnilo 111 príslušníkov PZ.

Za Katedru jazykov jazykové previerky zabezpečovali pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. Mgr. Patrik Ambrus, PhD., mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., kpt. Mgr. Mária Ferenčíková a mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD.

ÚHCP bol zastúpený Odborom hraničnej polície ÚHCP - oddelením pre hraničnú políciu a Frontex a oddelením analýzy cestovných dokladov: plk. Mgr. Ivan Blaho, mjr. Mgr. Pavol Buza, mjr. Mgr. Renáta Grossmannová, mjr. PhDr. Eva Balážová, kpt. JUDr. Dušan Kriško, pplk. JUDr. Roman Hronec, mjr. Mgr. Jozef Lyss.

Úspešní účastníci výberového konania budú zaradení do personálnej databázy zahraničnej jednotky Policajného zboru na zabezpečovanie kontroly hraníc členských štátov Európskej únie a tretích štátov, ktoré uplatňujú ustanovenia schengenského acquis o kontrole vonkajších hraníc.

Image removed.

Image removed.

Image removed.

 

Kurzy anglického a nemeckého jazyka

Od 7. do 11. decembra organizovala Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru prvú etapu odborného kurzu anglického jazyka pre vybrané útvary Prezídia Policajného zboru.

V januári 2016 (11. - 22. januára) budú súbežne prebiehať

  • kurz anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu a
  • prípravný kurz nemeckého jazyka MEPA.