Späť

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku (ďalej len UTV) vznikla schválením v Akademickom senáte Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 08. 10. 2015, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie na univerzite ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

UTV ďalšieho vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je inštitúciou poskytujúcou záujmové vzdelávanie starších občanov Slovenskej republiky, ktorá realizuje svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania.

Jej poslaním je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku, pre zdravotne postihnutých, ako aj pre ostatných záujemcov. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Na štúdium na univerzite môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je:

  1. ukončené aspoň úplné stredné vzdelanie,
  2. vek nad 50 rokov,
  3. úhrada zápisného,
  4. úhrada každoročného študijného poplatku.

 

Kontaktnou osobou pre agendu UTV na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je Ing. Simona Siriehova, tel. 09610 57479; email: utv@akademiapz.sk; (simona.siriehova@akademiapz.sk); blok U, 2. poschodie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Zásady organizácie a pravidlá štúdia

Prihláška

Finančné prostriedky

Čestné prehlásenie

 

Rozvrhy UTV na akademický rok 2022/2023 - letný semester

1. ročník UTV - Všeobecný

2. ročník UTV - Kriminalisticko-forenzný blok

2. ročník UTV - blok Sebarealizácia osobnosti seniora

3. ročník UTV - Kriminalisticko-forenzný blok

3. ročník UTV - blok Vyšetrovanie