Späť

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku (ďalej len UTV) vznikla schválením v Akademickom senáte Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 08. 10. 2015, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie na univerzite ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

UTV ďalšieho vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je inštitúciou poskytujúcou záujmové vzdelávanie starších občanov Slovenskej republiky, ktorá realizuje svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania.

Jej poslaním je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku, pre zdravotne postihnutých, ako aj pre ostatných záujemcov. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Často kladené otázky

Kontaktnou osobou pre agendu UTV na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je Ing. Siriehova, tel. 09610 57479; email: utv@akademiapz.sk; blok U, 2. poschodie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Zásady organizácie a pravidlá štúdia

Prihláška

Finančné prostriedky

Čestné prehlásenie