Doktorandské štúdium

02.06.2020

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa uskutoční dňa 13.07.2020. Každému uchádzačovi o doktorandské štúdium bude zaslaná pozvánka na prijímacie konanie, kde budú zverejnené všetky potrebné informácie.

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium,

 

v nadväznosti na "uvoľňujúce" sa opatrenia v súvislosti so situáciou ohľadom COVID-19 sme sa rozhodli, že tak, ako ste mali pôvodne určené, zasielanie elektronických prihlášok je limitované termínom do 29.05.2020. Ak Vám však súčasná situácia umožňuje poslať prihlášku a všetky jej obligatórne prílohy (všetky informácie máte explicitne uvedené v Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2020/2021), môžete tieto podklady zasielať priebežne v zmysle pokynov na Oddelenie vedy a vedeckých projektov/ doktorandské štúdium.  

Oznamujeme, že všetci uchádzači o doktorandské štúdium sú povinní najneskôr do 15.06.2020 poslať na Oddelenie vedy a vedeckých projektov/ doktorandské štúdium PRIHLÁŠKY so všetkými obligatórnymi prílohami poštou/ prostredníctvom podateľne APZ, príp. osobne (len po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu) na APZ. 

Po uvedenom termíne nebudeme akceptovať žiadne prihlášky na doktorandské štúdium! V prípade, ak z určitých objektívnych dôvodov nebudete vedieť zabezpečiť niektoré prílohy k prihláške, je nás o tom potrebné notifikovať vopred! 

 

Z dôvodu sprehľadnenia informácii, je teda postup nasledujúci: 

  • elektronickú prihlášku na doktorandské štúdium je potrebné zaevidovať v MAIS-e najneskôr do 29.05.2020,
  • prihlášku so všetkými obligatórnymi prílohami je potrebné listinne zaslať najneskôr do 15.06.2020, (po uvedenom termíne nebudeme akceptovať prijatie prihlášok na doktorandské štúdium s prílohami s VÝNIMKOU, ak to z objektívnych príčin nie je možné. Samozrejme, o tomto musíme byť vopred notifikovaní),
  • prihlášky na doktorandské štúdium sa zasielajú na Oddelenie vedy a vedeckých projektov/ doktorandské štúdium,
  • v prípade ďalších informácii ma môžete kontaktovať na lucia.sivackova@akademiapz.sk
  • explicitný termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium bude priebežne špecifikovaný, samozrejme, každému uchádzačovi o doktorandské štúdium bude zaslaná pozvánka na prijímacie konanie 

 

 

 

Kontakty

  

Referentka pre doktorandské štúdium

Mgr. Lucia SIVÁČKOVÁ, LL.M. - blok U/398
tel.: 09610 57413
e-mail:
lucia.sivackova@minv.sk

Úradné hodiny

denne 09:00 - 11:30 a 13:00 - 14:00

 

Základné informácie a dokumenty

   

 

 

  1. Pokyn rektora A PZ v BA, ktorým sa vydávajú zásady organizácie doktorandského štúdia v A PZ č. 11 z 23.06.2014 od akademického roka 2016-2017
  2. Pokyn rektora, ktorým sa vydávajú Zásady organizácie doktorandského štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave do akademického roka 2016-2017

Prijímacie konanie

   

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2020/2021

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR

 

Vzor žiadosti

Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Žiadosť o ukončenie prerušenia doktorandského štúdia

Ostatné žiadosti

 

 

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2020/2021

   

Témy dizertačných prác_Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Témy dizertačných prác_Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

 

 

Študijný plán doktorandského štúdia na stiahnutie

   

 

  bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. In

 

  bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. Ex

 

  bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - PhD. Ex

 

 

Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Zborník z 1. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 2. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.