Späť

Platby za štúdium

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ 2022/2023

Výška ročného školného na akademický rok 2022/2023 v študijných programoch bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe:

 • pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu: 500 €.
 • pre externú formu štúdia:
  • Bc. štúdium = 450 €,
  • Mgr. štúdium = 500 €,
  • PhD. štúdium = 600 €,
  • PhD. štúdium/rok vykonania dizertačnej skúšky = 800 €,
  • PhD. štúdium/rok vykonania obhajoby dizertačnej práce = 1200 €.

BANKOVÉ SPOJENIE NA ÚHRADU POPLATKU ZA ŠTÚDIUM

Štátna pokladnica

Variabilný symbol: 22222

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772