Vedecko-výskumná činnosť

17.01.2021

 

Katedra trestného práva

Vás pozýva na 9. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konfrencie s medzinárodnou účasťou na tému:

Aktuálne otázky trestného práva

v teórii a praxi

dňa 18. 3. 2021

 

Konferencia sa koná pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

 

MIesto konania: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v predmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník, ktorý vyjde ako tlačená publikácia (predpokladaný termín vydania je leto 2021) a tiež aj ako elektronická publikácia, dostupná na stránkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave. 

 

Formálne náležitosti príspevku

Pozvánka

Šablóna

Prihlasovací formulár


Katedra trestného práva sa uvedenú konferenciu rozhodla zorganizovať v roku 2010, v ktorom zahájila 0. ročník tejto konferencie, pričom v tejto aktivite chcela pokračovať aj  nasledujúcom období. Po organizačno-personálnych zmenách, ktoré nastali na Akadémii Policajného zboru v Bratislave sa prerušilo organizovanie tejto konferencie, no v roku 2014 sa katedra (po jej opätovnom vzniku) rozhodla o ďalšiu organizáciu. V súčasnosti má katedra za sebou 7. ročníkov jej organizovania.

Katedra trestného práva dúfa, že aj naďalej bude pokračovať v tradícií jej organizovania aj v nasledujúcich akademických rokoch.

(2. ročník je už elektronická publikácia s pridelným ISBN)

       

    

 

 

 

 

Fotogaléria z konferencie zo dňa 19. 3. 2015

Fotogaléria z konferencie zo dňa 15. 3. 2016

Fotogaléria z konferencie zo dňa 19. 3. 2019

 

 

 


 

Publikačná činnosť katedry trestného práva

 

   

   

  

2016

 

2019

  

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.