Vedecko-výskumná činnosť

01.08.2019

Aktuálne otázky trestného práva

v teórii a praxi

19. 3. 2019

Dňa 19. 3. 2019 sa v miestnosti Novej vedeckej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave konal už 7. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému: – „Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“, ktorú každoročne organizuje Katedra trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Záštitu nad podujatím prebrala rektorka Akadémie a profesorka trestného práva

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

 

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie bola analýza doktrinálnych,  interpretačných a aplikačných problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie bolo vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva hmotného a trestného práva  procesného,  ale  taktiež  riešenie  otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie bola tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v predmetnej   oblasti, ako  aj  rozvinutie  interdisciplinárnej  diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov.

Vytýčený cieľ konferencie sa darí napĺňať predovšetkým vďaka dlhodobému záujmu o konferenciu zo strany odbornej verejnosti. Konferencie sa osobne zúčastnilo viac ako 40 účastníkov, pričom zastúpenie z hľadiska profesijného zloženia bolo pestré a vyvážené – prítomní boli akademici, prokurátori, príslušníci Policajného zboru, ako aj zástupcovia ministerstiev vnútra, spravodlivosti a obrany, ale taktiež odborníci z advokátskej praxe. Z toho prameniaca pluralita perspektív na jednotlivé teoretické a právne-aplikačné problémy bola predpokladom podnetnej a plodnej diskusie.

 

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník, ktorý vyjde ako tlačená publikácia (predpokladaný termín vydania je júl 2019) a tiež aj ako elektonická publikácia, dostupná na stránkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 

Fotogaléria z konferencie zo dňa 19. 3. 2019

 


Katedra trestného práva sa uvedenú konferenciu rozhodla zorganizovať v roku 2010, v ktorom zahájila 0. ročník tejto konferencie, pričom v tejto aktivite chcela pokračovať aj  nasledujúcom období. Po organizačno-personálnych zmenách, ktoré nastali na Akadémii Policajného zboru v Bratislave sa prerušilo organizovanie tejto konferencie, no v roku 2014 sa katedra (po jej opätovnom vzniku) rozhodla o ďalšiu organizáciu. V súčasnosti má katedra za sebou 3. ročníky jej organizovania.

Katedra trestného práva dúfa, že aj naďalej bude pokračovať v tradícií jej organizovania aj v nasledujúcich akademických rokoch.

(2. ročník je už elektronická publikácia s pridelným ISBN)

       

 

 

 

 

 

Fotogaléria z konferencie zo dňa 19. 3. 2015

Fotogaléria z konferencie zo dňa 15. 3. 2016

 

 

 

 


 

Publikačná činnosť katedry trestného práva

 

   

   

  

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.