GDPR

25.08.2021

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Osobné údaje v podmienkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa spravujú v zmysle článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tieto podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, vrátane študentov, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osoby nachádzajúce sa v priestoroch APZ.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje je Akadémia Policajného zboru v Bratislave, so sídlom Sklabinská 1, 835 17, Bratislava 35, Slovenská republika, IČO: 00 735 779 (ďalej len ako „APZ“). Prevádzkovateľ má postavenie štátnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o vysokých školách“).

Kontaktné údaje

Zodpovedná osoba

Na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov dohliada zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba je kontaktom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mail: gdpr@minv.sk
korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, útvar kontroly Úradu inšpekčnej služby, Pribinova 2, 812 72, Bratislava, Slovenská republika, tel. č. 0961055101

 

 

 

 

účel spracovania osobných údajov ↓
Osobné údaje sú spracovávané z toho dôvodu, aby APZ bola schopná v plnej miere plniť povinnosti a úlohy, ktoré jej ako verejnej vysokej škole vyplývajú: zo všeobecne záväzných právnych predpisov; z oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sleduje; zo zmluvných vzťahov.
oprávnené záujmy ↓
Oprávnené záujmy, pri spracúvaní osobných údajov sú:
- kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny;
- ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti;
- uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov; a
- zvyšovanie povedomia o vysokej škole.
poskytovanie osobných údajov ↓
Pri spracúvaní osobných údajov využíva APZ aj služby tzv. sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje pri dodávaní služieb. Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým sa poskytujú osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia zákonných povinností a/alebo ide o zamestnancov APZ, s ktorými prichádzajú dotknuté osoby do styku. 
cezhraničný prenos osobných údajov ↓
Obmedzujú sa akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (tj. mimo členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska). V niektorých prípadoch k takýmto prenosom dochádza, a to predovšetkým keď ide o cezhraničnú mobilitu v rámci dostupných programov študentských alebo zamestnaneckých mobilít alebo je potrebné zaslať do zahraničia potvrdenie o absolvovaní štúdia na APZ. Neobmedzuje sa prenos osobných údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a nasledovných krajín, ktoré aktuálne poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa rozhodnutí Komisie EÚ: Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada (komerčné organizácie), Ostrov Man, Švajčiarsko, Uruguajská východná republika a Japonsko. Ak je nevyhnutný cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny dosiahnutie primeraných záruk sa zaručuje podľa čl. 46 GDPR, vďaka ktorým je príjemca osobných údajov v tretej krajine viazaný ekvivalentným režimom ochrany osobných údajov ako platí v EÚ. Najčastejšie ide o uzavretie tzv. štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ. Ak to možné nie je, postupuje sa zvyčajne podľa výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Najčastejšie sa v takom prípade vyžaduje súhlas s prenosom alebo plnenie zmluvného vzťahu.
automatizované spracúvanie osobných údajov↓
K automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR môže dochádzať v týchto prípadoch:

- Posudzovanie nároku internátne ubytovanie
- Kontrola originality záverečnej práce
- Rozhodovanie o prijatí na štúdium

V zmysle § 89 Zákona o vysokých školách je APZ povinná zabezpečiť možnosti ubytovania a v zmysle § 63 ods. 7 Zákona o vysokých školách povinná overovať mieru originality záverečných prác. Podľa § 6 ods. 1 písm. b) je APZ oprávnená rozhodovať o podmienkach a o počte prijatých študentov. Podľa § 56 až § 58 Zákona o vysokých školách zabezpečuje prijímacie konanie vysoká škola, pričom o prijatí alebo neprijatí uchádzača o štúdium rozhoduje rektor APZ. V prípade zmienených účelov sa postupuje v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. b) GDPR čo v zmysle čl. 22 ods. 3 GDPR znamená, že sa neuplatňuje právo na: ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa; právo vyjadriť svoje stanovisko alebo právo napadnúť rozhodnutie. Napriek tomu, ak sa v procese automatizovaného spracovania osobných údajov vyskytnú relevantné žiadosti dotknutých osôb, ktoré majú oprávnené pochybnosti o správnosti spracúvania ich osobných údajov pri vykonávaní automatizovaného individuálneho rozhodovania, tieto žiadosti APZ preveruje s cieľom overiť objektívnosť rozhodnutia.

získavanie osobných údajov ↓
Ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nevzniká povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytovanie osobných údajov je založené na slobodnej vôli a dobrovoľnom konaní a udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov automaticky nezakladá negatívne a podstatné následky pre dotknutú osobu, môže sa však znížiť komfort využívania niektorých služieb a prístup k aktuálnym informáciám. Ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR je poskytnutie osobných údajov požiadavkou nevyhnutne potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich neposkytnutie môže mať za následok nevzniknutie zmluvného vzťahu. Ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti APZ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo splnenie úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR je poskytnutie požadovaných osobných údajov zákonnou požiadavkou. Ich neposkytnutie môže mať v tomto prípade za následok, že nemusí dôjsť k naplneniu úlohy zabezpečovanej v rámci pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy alebo nedôjde k vydaniu požadovaného rozhodnutia, príp. môže inak dôjsť k zmareniu splnenia inej dôležitej úlohy, ktorú vykonáva APZ ako verejná vysoká škola vo verejnom záujme alebo ju plní v rámci svojich zákonných povinností. V prípade, ak sa osobné údaje spracovávajú z dôvodov plnenia povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neposkytnutie osobných údajov oznamovateľa nemá za následok neprešetrenie anonymného podnetu, avšak jeho dôsledkom je, že oznamovateľ nebude informovaný o výsledku prešetrenia svojho podnetu. Ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem a na spracúvanie osobných údajov sa využíva ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR je dotknutá osoba povinná toto spracúvanie strpieť, zároveň má právo voči nemu podať námietku. Osobné údaje sa môžu získať aj od iných orgánov verejnej moci alebo z verejne dostupných registrov. Z vyššie uvedeného teda pre dotknutú osobu vyplýva:
- Súhlas so spracovávaním osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
- Právo namietať má aj voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR, ako sú vysvetlené vyššie.
Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Týmto postupom nie je dotknuté právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, alebo právo namietať.
GDPR taktiež ustanovuje všeobecné podmienky výkonu jednotlivých práv. Neznamená to však, že pri ich uplatňovaní bude zo strany poskytovateľa automaticky vyhovené. V určitých prípadoch môže totiž dôjsť k uplatneniu výnimky resp. k situácii, že sú niektoré práva priamo podmienené splnením konkrétnych podmienok. . Dotknutá osoba má najmä:
-Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje dotknutej osoby, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu spracovávaných osobných údajov, ak je to technicky uskutočniteľné;
-Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak údaje spracúvame nesprávne alebo sú neúplné;
-Právo na výmaz osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
-Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
-Právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20;
-Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sú sledované podľa čl. 21 GDPR.
Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Viac informácií je prístupných na webovej stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk. Pri vybavovaní žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže poskytovateľ – APZ, požiadať o dôveryhodné overenie totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o identite dotknutej osoby - žiadateľa. Pretože je povinnosťou poskytovateľa zabrániť poskytnutiu osobných údajov dotknutej osoby neoprávnenej osobe. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak však bude žiadosť vyhodnotená ako zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, predovšetkým z dôvodu jej opakovaného podávania, poskytovateľ je v tomto prípade oprávnený účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.
Zmena podmienok ochrany súkromia ↓
Informácie, o ochrane osobných údajov, ktoré poskytujeme sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. APZ si preto vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Podstatné zmeny zmenu budú sprostredkované všeobecným oznámením na tejto webstránke.

právo na opravu a doplnenie osobných údajov↓
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
právo na prístup k osobným údajom↓
Dotknutá osoba má právo, žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie o spracovávaní jej osobných údajov. V prípade, že prevádzkovateľ takéto údaje o dotknutej osobe spracováva, má táto právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o:
 1. účele ich spracúvania,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. o tom, komu boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii. V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 6. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby
 7. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
právo namietať spracúvanie osobných údajov↓
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva jej osobné údaje na týchto právnych základoch:
 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Tak isto má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba bude namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na tento účel nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak sa tieto osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na štatistický účel alebo na účel historického výskumu, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
právo na výmaz osobných údajov↓
Dotknutá osoba má právo na to, požiadať prevádzkovateľa aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo bude namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú dotknuté osobné údaje, aby títo vymazali odkazy na dotknuté osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné:
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na štatistický účel alebo na účel historického výskumu, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku.
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ↓
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
 1. dotknutá osoba namieta ich správnosť; prevádzkovateľ vtedy obmedzí spracúvanie osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania dotknutá osoba požiada o obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí ich spracúvanie až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný následne informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

 

 

 


 

Dokumentácia :

Smernica 1

Smernica 2

Informačný list o právach dotknutej osoby APZ

účel spracovania osobných údajov

Bližšie informácie a návrhy k ochrane osobných údajov v zmysle GDPR píšte na adresu: gdpr@akademiapz.sk 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.