Späť

Medzinárodná vedecká konferencia - Tridsať rokov Slovenskej republiky (právno - bezpečnostné aspekty)

Medzinárodná vedecká konferencia Tridsať rokov Slovenskej republiky (právno - bezpečnostné aspekty) je medzinárodným podujatím, ktoré reaguje na bezpečnostno - právny vývoj počas 30 - ročnej histórie Slovenskej republiky.  Zároveň zvýrazňuje dôvodnosť právnej vedy v tomto období. Cieľom podujatia je poukázať na tridsaťročný vývoj bezpečnostných aspektov Slovenskej republiky, ako aj zdôrazniť úlohu práva v období samostatnosti. Čiastkovým cieľom je prezentovanie poznatkov o vývoji polície, resp. iných bezpečnostných zložiek od jej vzniku až po súčasnosť, ako aj o vízií do budúcnosti. Význam a prínos medzinárodnej vedeckej konferencie spočíva vo vytvorení diskusnej platformy, ako aj formulácii záverov a návrhov, ktoré môžu byť nápomocné v rozšírení obzorov ponímania Slovenskej republiky a jej úspechov počas 30 rokov jej samostatnej existencie a zároveň aj budúceho smerovania Slovenskej republiky na vnútroštátnej, či medzinárodnej úrovni.  

 

Pozornosť bude venovaná prezentovaniu dosiahnutých výsledkov v súvislosti s riešením 

 projektu APVV-17-0217 Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska. 

 

dsdPozvánka na konferenciu

dsdConference invitation

Náležitosti príspevku

Details of the contribution