Späť
 • Policajná teória a prax
  • Jedinečný teoreticko-praktický časopis, ktorý informuje o riešení teoretických problémov so silným akcentom na ich aplikáciu.
  • Akadémia Policajného zboru v Bratislave ho vydáva od roku 1992. Počas tejto doby sa časopis postupne utváral a cizeloval svoje vlastné obsahové zameranie i formálne aspekty. Vychádza 4 krát ročne.
  • Obsah časopisu tvoria vedecké štúdie, vedecké práce, odborné príspevky, recenzie a informácie.
  • Každý vedecký a odborný príspevok je recenzovaný vybranými odborníkmi.
  • Časopis riadi redakčná rada.
  • Ak máte záujem prispieť zaujímavým príspevkom do nášho časopisu, svoje príspevky posielajte na adresu eva.kunovska@minv.sk
  • Dodržiavajte požiadavky na spracovanie príspevkov po stránke technickej i formálnej.
 • Akadémi Policajného Zboru
  • Dva študijné programy: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejenej správe
  • Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  • Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  • Profesionálna fyzická príprava študentov
  • Univerzita tretieho veku
 • Akadémia Policajného zboru
  • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  • 30 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave - 1. október 2022.
  • Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.
 • Akadémia Policajného zboru
  • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  • Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  • Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  • Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  • Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu

Novinky

Prijatie kolegov z Debrecínskej univerzity v Debrecíne /Maďarsko/ v rámci výmenného študijného pobytu, realizovaného v dňoch 02.10.2023 až 06.10. 2023

24.10.2023

V dňoch 02.10. až 06.10.2023 prijala Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave v rámci výmenného študijného pobytu zahraničnú návštevu z Debrecínskej univerzity v Maďarsku.

ERASMUS+ VÝZVA - MOBILITA ŠTUDENTA na Policajnú Akadémiu Českej republiky v Prahe

15.10.2023

ERASMUS+ VÝZVA - MOBILITA ŠTUDENTA  na zahraničný študijný pobyt

Oznam

12.10.2023

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení správy týkajúcej sa konferencie „Vysoké školy a spoločnosť - od dialógu k spoločným cieľom“, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou. Konferencia sa uskutočnila 5. októbra 2023 od 8:30 hod. v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Správa je zverejnená na webovom sídle SRK (https://bit.ly/46EsRQk). V správe je uvedený aj odkaz na youtube kanál MŠVVaŠ SR, na ktorom je dostupný záznam z konferencie.

Oznamy