Späť
 • Policajná teória a prax
  • Jedinečný teoreticko-praktický časopis, ktorý informuje o riešení teoretických problémov so silným akcentom na ich aplikáciu.
  • Akadémia Policajného zboru v Bratislave ho vydáva od roku 1992. Počas tejto doby sa časopis postupne utváral a cizeloval svoje vlastné obsahové zameranie i formálne aspekty. Vychádza 4 krát ročne.
  • Obsah časopisu tvoria vedecké štúdie, vedecké práce, odborné príspevky, recenzie a informácie.
  • Každý vedecký a odborný príspevok je recenzovaný vybranými odborníkmi.
  • Časopis riadi redakčná rada.
  • Ak máte záujem prispieť zaujímavým príspevkom do nášho časopisu, svoje príspevky posielajte na adresu eva.kunovska@minv.sk
  • Dodržiavajte požiadavky na spracovanie príspevkov po stránke technickej i formálnej.
 • Akadémi Policajného Zboru
  • Dva študijné programy: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejenej správe
  • Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  • Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  • Profesionálna fyzická príprava študentov
  • Univerzita tretieho veku
 • Akadémia Policajného zboru
  • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  • 30 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave - 1. október 2022.
  • Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.
 • Akadémia Policajného zboru
  • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  • Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  • Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  • Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  • Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu

Novinky

Workshop - Oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v SR

12.03.2024

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave Vás pozýva na Workshop zameraný na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v SR.

Konferencia: Nové přístupy k odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů v Evropské unii

25.10.2023

Dňa 19. a 20. októbra 2023 sa na pôde Policejní Akademie České Republiky uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Nové přístupy k odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů v Evropské unii“.

Prijatie kolegov z Debrecínskej univerzity v Debrecíne /Maďarsko/ v rámci výmenného študijného pobytu, realizovaného v dňoch 02.10.2023 až 06.10. 2023

24.10.2023

V dňoch 02.10. až 06.10.2023 prijala Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave v rámci výmenného študijného pobytu zahraničnú návštevu z Debrecínskej univerzity v Maďarsku.

Oznamy