Archív 4-2011

02.06.2012

OBSAH čísla 4/2011

ŠTÚDIE

Klaudia Marczyová
Voľby  ako prostriedok účasti občanov na štátnej moci     

Miroslav Lisoň        
Operatívny záujem o osoby s kriminálnou minulosťou

ODBORNÉ ČLÁNKY

Daniela Borzová        
Znalec vo vyšetrovaní domáceho násilia          

Zoltán Hautzinger        
International elements of police research
/Medzinárodné prvky policajného výskumu/          

Jarmila Kanderová        
Prenasledovanie ako nebezpečný fenomén spoločnosti      

Michal Kuril        
Skúšobná a výpovedná doba v novej právnej úprave

Alena Lukáčová, Jitka Hošková
Zájem studentů o studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě

Veronika Marková
Podstata psychofyziologického overovania pravdovravnosti          

Mária Molnárová
Vývoj ekonomickej kriminality 

Antonín Nesvadba
Právne dokumenty Organizácie spojených národov na ochranu ľudských práv a slobôd   

Jana Pšenková
Komparácia pracovnoprávnej ochrany tehotnej zamestnankyne          

Miroslav Sabo, Tatiana Hajdúková
Zisťovanie príčiny požiaru pomocou 3D-PCA projekcie          

Ľuboš Wäldl, Vladislav Marko
Súkromnoprávne zabezpečovacie inštitúty z pohľadu aplikačnej praxe

RECENZIE A ANOTÁCIE

Norbert Moravanský
Masnicová, S., Beňuš, R. a Panenková, P.: Rekonštrukcia podoby tváre z lebky          

Samuel Uhrin, Vratislava Černíková
Scheinost, M. a kolektív: Kriminalita očima kriminológů

INFORMÁCIE

Jozef Balga
Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie - Pécs          

Eva Kunovská
Inauguračné konanie doc. JUDr. Mgr. Jany Viktoryovej, PhD.          

Vladislav Marko, Juraj Mezei
Správa z medzinárodného súkromnoprávneho kolokvia konaného v dňoch
8. a 9. septembra 2011 na Policajnej akadémii Českej republiky v Prahe  
 
       

Jozef Mĺkvik
10. Medzinárodné sympózium forenzných vied          

Vladimír Zoubek
Zamyšlení nad jedním obhájeným vědeckým úkolem

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE

Mária Masárová (S, N), Petra Ferenčíková (A) Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Vzdelávanie na A PZ II, magisterské a doktorandské štúdium          
 

CONTENTS No.4/2011

STUDIES

Kluadia Marczyová
Elections as means of citizen participation in state power          

Miroslav Lisoň        
Operational interest in persons with criminal past

ESSAYS

Daniela Borzová        
Expert in domestic violence investigation          

Zoltán Hautzinger        
International elements of police research          

Jarmila Kanderová        
Stalking as a dangerous phenomenon of society          

Michal Kuril        
Probationary period and period of notice in new legislation          

Alena Lukáčová, Jitka Hošková
Students’ interest in study specialisation of Security management in public administration          

Veronika Marková
Substance of psychophysiological veracity examination          

Mária Molnárová
Development of economic crime          

Antonín Nesvadba
UN legal documents on protection of human rights and freedoms          

Jana Pšenková
Comparison of labour-law protection of a pregnant employee          

Miroslav Sabo, Tatiana Hajdúková
Identification of fire causes by means of  3D-PCA projection          

Ľuboš Wäldl, Vladislav Marko
Private law assurance institutes from the aspect of application practice

RECENZIE A ANOTÁCIE

Norbert Moravanský
Masnicová, S., Beňuš, R. and  Panenková, P.: Facial reconstruction from the skull         
Samuel Uhrin, Vratislava Černíková
Miroslav Scheinost, M. et al: Crime trough the eyes of criminologists

INFORMATION

Jozef Balga
Information on international conference - Pécs          

Eva Kunovská
Inauguration of Associate professor  JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.          

Vladislav Marko, Juraj Mezei
Report from international private law colloquium held on 8th and 9th September 2011 at Police Academy of the Czech Republic in Prague          

Jozef Mĺkvik
10th International Symposium on Forensic Science          

Vladimír Zoubek
Reflections on one defended scientific task

LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY

Mária Masárová (S, N), Petra Ferenčíková (A) Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Education at the Academy of Police Force II, Master study program
and Doctoral study program
     

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.