Publikačná činnosť 2014

05.10.2015

 

Cudzie jazyky IV - súčasnosť a perspektívy  (2014)

BINDEROVÁ, M.

Zborník je súborom odborných článkov účastníkov štvrtého ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Cudzie jazyky – súčasnosť a perspektívy, ktorý bol zameraný na aktuálne výzvy odbornej výučby cudzích jazykov s dôrazom na vzdelávacie inštitúcie bezpečnostno-právneho zamerania. Pozornosť bola venovaná aj predstaveniu čiastkových výstupov medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy Jazykové moduly pre vybrané služby Policajného zboru (Výsk. 165). (obsah)

 

 

 

 

 

ZBORNÍK

Cudzie jazyky IV - súčasnosť a perspektívy : medzinárodná vedecká konferencia : 17. jún 2014 : Bratislava / zost. Martina Binderová. - 1. vyd. . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2014. - 102 s. - ISBN 978-80-8054-607-6.

 


 

Zborník študentských vedeckých a odborných prác  (2014)

BOLFOVÁ, S.

Zborník vybraných študentských prác z ďalšieho ročníka Študentskej vedecko-odbornej činnosti ŠVOČ uskutočneného v akademickom roku 2013/2014. Išlo už o 17. ročník v rámci Akadémie Policajného zboru v Bratislave a 14. ročník v rámci medzinárodného kola v spolupráci s Policajnou akadémiou Českej republiky v Prahe. V zborníku sú okrem prehľadu všetkých prihlásených študentských prác a výsledkových listín uvedené víťazné práce z akademického kola Akadémie Policajného zboru v Bratislave a práce z medzinárodného kola, ktoré sa konalo v Prahe. Študentské práce sú publikované vzhľadom na rozsah v skrátenej verzii. (obsah)

 

 

 

 

 

ZBORNÍK

Zborník študentských vedeckých a odborných prác : 14 ročník Študentskej vedecko-odbornej činnosti ŠVOČ uskutočneného v akademickom roku 2013/2014 : 24. apríl 2014 : Bratislava / zost. Stanislava Bolfová. - 1. vyd. . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2014. - 310 s.


Angličtina : príručka bezpečnostnoprávnej terminológie pre poslucháčov špecializačného policajného štúdia  (2014)

BARTKOVÁ, A.

Príručka bezpečnostnoprávnej terminológie bola vytvorená pre potreby vzdelávania v rámci špecializačného štúdia. Jej cieľom je oboznámiť poslucháčov s policajnou terminológiou v anglickom jazyku prostredníctvom odborných textov a nadväzujúcich cvičení. Jej súčasťou je aj krátky slovensko-anglický slovník. Príručka je vhodná aj ako materiál pre samoštúdium.(obsah)

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ

Angličtina : príručka bezpečnostnoprávnej terminológie pre poslucháčov špecializačného policajného štúdia. Odbor: Ochrana osôb a majetku. Špecializácia: Dopravná polícia. Hraničná polícia. Kriminálna polícia. Poriadková polícia. Vyšetrovanie / aut. Anna Bartková, rec. Martina Binderová, rec. Petra Ferenčíková. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2014. - 34 s. - ISBN 978-80-8054-599-4.


 

Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi (2. ročník)  (2014)

MARKOVÁ, V.

Zborník z 2. medzinárodnej virtuálnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie obsahuje príspevky venované aktuálnym otázkam trestného práva hmotného a procesného v teórii a praxi Slovenskej republiky a Českej republiky, europeizácii trestného práva, súvisiacím vedám, vedným disciplínam a odborom, vedeckým projektom a výstupom z vedeckovýskumných úloh.(Plné znenie)

 

 

 

 

 

 

 

ZBORNÍK

MARKOVÁ, V. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : 2. ročník medzinárodnej virtuálnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie poriadanej Katedrou trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 28. marca 2014 : Zborník príspevkov.. 1. Vydanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2014, 279 s. ISBN 978-80-8054-601-4

 


Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti (2014)

STIERANKA, J., PRESPERÍNOVÁ, M., ZÁHURÁKOVÁ, Z.

Vedecká štúdia z empirickej časti VVÚ 164 „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ spoluautorov J. Stieranka, M. Presperínová a Z. Záhuráková, vydaná v roku  2014, ISBN:978-80-89149-43-8 v rozsahu 76 strán je jedným z čiastkových výstupov riešiteľov VVÚ a zameriava sa na vnímanie tohto problému odbornou i laickou verejnosťou. Sústredené informácie premieta do návrhov konkrétnych opatrení na zefektívnenie odhaľovania daňových únikov a daňovej trestnej činnosti, v snahe vyvolať širšiu vedeckú a odbornú diskusiu k tejto téme. (obsah)

 

 

 

VEDECKÁ ŠTÚDIA

Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti : Vedecká štúdia z empirickej časti vedecko-výskumnej úlohy evidovanej na A PZ v Bratislave č. 164. / Jozef Stieranka, Marianna Presperínová, Zuzana Záhuráková. - 1. vyd. - Bratislava: Fridrich Ebert Stiftung, 2014; Bratislava: Akadémia PZ, 2014. - 73 s. : tab., grafy, dotazník  ISBN 978-80-89149-43-8

 


Verejná správa členských krajín EÚ ako súčasť regionálnej politiky (2014)

KRÁLIKOVÁ,K., SABAYOVÁ, M.

Vysokoškolské skriptá  „Verejná správa členských krajín EÚ ako súčasť regionálnej politiky“ spoluautoriek K. Králikovej (KSP) a M. Sabayovej (KSV) vydané v roku 2014, ISBN:978-80-8054-611-3 v rozsahu 132 strán reagujú na potreby vzdelávania v oblasti verejnej správy v  SR na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, a prezentujú aktuálny pohľad na štruktúru a parametre verejnej správy v jednotlivých členských štátoch EÚ.  Približujú historické súvislosti vzniku EÚ a obsahujú  logický výber geografických, ekonomických, politických a sociálno-kultúrnych  informácií o jednotlivých členských štátoch.  Skriptá sú čiastkovým výstupom medzikatedrovej VVÚ č.206 „Aktuálne problémy vo verejnej správe členských štátov EÚ“.  Skriptá sú čiastkovým výstupom medzikatedrovej VVÚ č.206 „Aktuálne problémy vo verejnej správe členských štátov EÚ“. (obsah)

 

VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ

Verejná správa členských krajín EÚ ako súčasť regionálnej politiky [Elektronický zdroj]. / Kristína Králiková, Mária Sabayová. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ - K správneho práva, 2014. - 133 s. : tab., mapky, E-Book - 1 CD ROM  ISBN 978-80-8054-611-3


Police Kynology in Slovakia (2014)

ĎURIŠIN, V., GALLOVÁ, Ľ.

Anglická verzia monografie "Policajná kynológia na Slovensku" (viď. F 17636) prezentuje špecializovanú oblasť policajnej práce a to policajnú kynológiu. Popisuje vývoj slovenskej policajnej kynológie. Charakterizuje kynológiu v službách polície v súčasnosti. Poukazuje na jej služobné úspechy a zamýšľa sa nad ďalšími tendenciami jej rozvoja po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. (obsah)

 

 

 

 

 

VEDECKÁ MONOGRAFIA

Police Kynology in Slovakia [Policajná kynológia na Slovensku / Elektronický zdroj]. / Vladimír Ďurišin, Ľubica Gallová. - 1. Ed. - Bratislava: Academy of the Police Force in Bratislava, 2014. - 218 s. : čiernob. fot., E-Book - 1 CD ROM  ISBN 978-80-8054-586-4


SPOLOČENSKÝ BOJ PROTI DIVÁCKEMU NÁSILIU (2014)

AUGUSTÍN, P., HOLUBICZKY, V.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. - 21. novembra 2013 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Konferencia bola organizovaná z dôvodu plnenia úlohy č. 17 vyplývajúcej z Rozkazu ministra vnútra SR o rozpracovaní Koncepcie bola proti diváckemu násilu na roky 2013 - 2016 na podmienky Ministerstva vnútra SR pod názvom "Spoločenský boj proti diváckemu násiliu. (obsah)

 

 

 

 

 

ZBORNÍK

AUGUSTÍN, P., HOLUBICZKY, V. Spoločenský boj proti diváckemu násiliu : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 20. až 21. novembra 2013. 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2014. 268 s. 978-80-8054-577-2.

 


QUO VADIS SCHENGEN (2014)

ODLER, R.

Úroveň implementácie schengenského acquis v Slovenskej republike bola overená v priebehu schengenských hodnotení uskutočnených v rokoch 2005 až 2007. Avšak vstupom do schengenského priestoru neskončila povinnosť Slovenskej republike a ďalším členským štátom dbať na plnenie schengenských požiadaviek. Naopak, členské štáty sú povinné ich naďalej rozvíjať s ohľadom na legislatívny, politický a technický vývoj v tejto oblasti. Členstvo v spoločnom schengenskom priestore je založené na udržiavaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, že dokážu plniť svoje záväzky a tým sa spoločne podieľať na ochrane tohto priestoru. Na zabezpečenie udržiavania vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi slúžia aj periodické schengenské hodnotenia podľa vopred schváleného päťročného plánu. Slovenská republika spolu s Českou republikou, Poľskou republikou, Maďarskou republikou, Slovinskou republikou, Maltskou republikou, Estónskou republikou, Lotyšskou republikou a Litovskou republikou bude hodnotené v roku 2013 podľa harmonogramu schváleného pracovnou skupinou Rady Európskej únie pre schengenské záležitosti. (obsah)

 

ZBORNÍK

ODLER, R. Quo vadis Schengen : Zborník z medzinárodného odborného seminára, ktorý sa konal v dňoch 11. až 13. marca 2013 v Bratislave a Brne. 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2014. 25 s. 978-80-8054-579-6.

 

 


VYŠETROVANIE VYBRANÝCH DRUHOV TRESTNÝCH ČINOV (2014)

VIKTORYOVÁ, J., PALAREC, J., BLATNICKÝ, J.

Kolektív autorov predkladá skriptá vybraných druhov trestných činov, ktoré sú často páchané a doteraz postup pri ich vyšetrovaní v Slovenskej republike spracovaný nebol. Vyšetrovanie detskej pornografie vychádza i zo smernice EP a Rady 2011/93 EÚ z 13.12.2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii prevzatej ako právne záväzný akt Európskej únie. Všetky spracované postupy vyšetrovania detskej pornografie, trestnej činnosti mladistvých, ako aj pracovných úrazov sa vyznačujú jednotnou vnútornou štruktúrou, ktorá pozostáva z teóriou overených a praxou akceptovaných komponentov. Skriptá svojim obsahovým zameraním dopĺňajú učebnicu Viktoryová, J., Straus, J. a kol.: Vyšetrovanie. 2. vyd. Bratislava: Akadémia PZ, 2013. 653 s. ISBN 978-80-8054-548-2. (obsah)

 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ

VIKTORYOVÁ, J., PALAREC, J., BLATNICKÝ, J. Vyšetrovanie vybraných druhov trestných činov. 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2014, 74 s. ISBN 978-80-8054-592-5

 


SPRACOVANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC NA AKADÉMII POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE (2014)

MARKOVÁ, V.

     Metodická príručka poskytuje základnú orientáciu v oblasti spracovávania záverečných prác na Akadémii PZ v Bratislave. Súčasťou príručky sú vzory zadania záverečnej práce, jej obalu, titulného listu, odporúčané príklady citácií (v zmysle STN ISO 690: 2012) a vzor posudku záverečnej práce. (Plné znenie v pdf)

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÁ PRÍRUČKA

Spracovanie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave : Metodická príručka [Elektronický zdroj]. / Veronika Marková. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ, 2014. - 39 s. : 8 s. príl., vzory, E-Book - 1 CD ROM  ISBN 978-80-8054-590-1

 


TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ - OSOBITNÁ ČASŤ (2014)

KORGO, K. a kol.

Učebnica Trestné právo hmotné – osobitná časť bola vytvorená autorským kolektívom Katedry trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave ako základný učebný materiál pre poslucháčov tejto vysokej školy, ako aj pre poslucháčov rôznych doplnkových štúdií (kurzov) na tejto škole, ale i pre poslucháčov iných vysokých škôl, kde sa trestné právo vyučuje ako povinný, alebo ako  výberový  predmet. Táto vysokoškolská učebnica môže slúžiť poslucháčom ako základný prameň štúdia  trestného práva  hmotného v kombinácii s príslušnými zákonnými ustanoveniami.  Učebnica je spracovaná v zmysle právnej úpravy Trestného zákona. Autori sa snažili o poskytnutie vysvetlenia špecifických termínov vzťahujúcich sa na osobitnú časť a trestné činy, ktoré sú rozdelené do 12. hláv. (obsah)

 

 

UČEBNICA

KORGO, D. a kol., 2013. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN 987-80-7380-533-3.

 


 

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE (2014)

MEDELSKÝ, J.

Učebný text ponúka analýzu práva medzinárodných organizácií a analýzu vybraných medzinárodných medzivládnych organizácií, ako napríklad Organizácia spojených národov, Európsky policajný úrad (EUROPOL), Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (INTERPOL).

(obsah)

 

 

 

 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ

MEDELSKÝ, J. Medzinárodné organizácie. 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2014, 182 s. ISBN 978-80-8054-596-3

 


ROZVOJ BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A TVORBA KRÍZOVÝCH SCENÁROV PRE VEREJNÚ SPRÁVU (2014)

BUZALKA, J., BLAŽEK, V., DWORZECKI, J., URBANEK, A. a kol.

Vedecká monografia, ktorá je súčasťou plnenia: integrovanej vedeckovýskumnej úlohy: „Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“  a medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémie v Slupsku a Vysokej školy manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach“

(obsah)

 

 

Vedecká monografia

 

BUZALKA, J., BLAŽEK, V., DWORZECKI, J., URBANEK, A. a kol. 2014. Rozvoj bezpečnostných rizík a tvorba krízových scenárov pre verejnú správu. 1. vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014. 230 s. 978-80-8054-588-8

 


 

ROZVOJ TEÓRIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A TVORBA KRÍZOVÝCH SCENÁROV (2014)

 SUJA, M.

Zborník formou vybraného súboru príspevkov odborníkov najmä z oblasti teórie rizík, tvorby krízových scenárov a edukačných prístupov a skúseností pokrýva časti štruktúry predmetu Teória rizík, Krízové scenáre, Krízový manažment vo verejnej správe a predmetu Ochrana obyvateľstva 1 a 2 . Reaguje na akreditované študijné programy na Akadémii PZ v Bratislave, najmä na nové poznatky a prístupy v oblasti teórie ako aj praxe predmetnej oblasti. Značná časť príspevkov je prepojená so skupinou realizovaných vedeckovýskumných úloh na našej škole a na školách blízkeho obsahového zamerania, s dominanciou medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Pomorskej akadémie v Slupsku a Vysokej školy manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katoviciach“ a integrovanej vedeckovýskumnej úlohy: „Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“ (obsah)

 

ZBORNÍK

SUJA, M. 2014. ROZVOJ TEÓRIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A TVORBA KRÍZOVÝCH SCENÁROV: konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá je súčasťou plnenia integrovanej vedeckovýskumnej úlohy A PZ v Bratislave 1. vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2014. 290 s. 978-80-8054-604-5.

 


 

Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva (2014)

MLÝNEK, J., ONDICOVÁ, M.

Vedecká monografia „Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva“ bola spracovaná na základe oponovaného projektu vedeckovýskumnej úlohy evidovaného v knižnici akadémie pod číslom Výsk. 138. Obsahom vedeckej monografii sú komplexné  výsledky z výskumu, ktorého objektom bola problematika extrémizmu a príčin rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľov.

(obsah)

 

 

 

 

 

Vedecká monografia

 

MLÝNEK, J., ONDICOVÁ, M. 2014. Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva. 1. vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014. 231 s. ISBN 978- 80 -8054 -614 -4.

 


Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte (2014)

KIŠŠOVÁ, M., ONDICOVÁ, M.

Príspevky uverejnené v zborníku pojednávajú o kontinuite penitenciárneho a postpenitenciárneho zaobchádzania s páchateľom trestnej činnosti od okamihu porušenia zákona cez resocializáciu až po jeho opätovné začlenenie do spoločnosti. Pozornosť príspevkov bude zameraná aj na informácie týkajúce sa kriminálnej, penologickej či viktimologickej recidívy.

(obsah)

 

 

 

 

 

ZBORNÍK príspevkov z medzinárodného odborného seminára

KIŠŠOVÁ, Michaela, ONDICOVÁ, Magdaléna. 2014. Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte : zborník z medzinárodného odborného seminára konaného 10. a 11. decembra 2013 v Bratislave. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2014. 112 s. ISBN 978-80-8054-593-2.

 


Prevencia kriminality - výzva spoločnostia (2014)

KIŠŠOVÁ, M., ONDICOVÁ, M.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej problematike Prevencie kriminality. Zborník obsahuje okrem informácii o aktuálne realizovaných preventívnych projektoch príslušníkmi PZ, ktorí sú zaradení na úsekoch prevencie vnútorných odborov OR PZ a aj príspevky, ktorých obsah predstavuje aj čiastkové výstupy z vedeckovýskumných úloh riešených účastníkmi konferencie.

(obsah)

 

 

 

 

 

ZBORNÍK príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

KIŠŠOVÁ, Michaela, ONDICOVÁ, Magdaléna. 2014. Prevencia kriminality - výzva spoločnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 27. a 28. mája 2014 v Bratislave. 1. vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2014. 168 s. ISBN 978-80-8054-615-1.

 

 


 

Repetitórium pracovného práva (2014)

Marta THURZOVÁ

 

Učebný text názornou formou objasňuje systém slovenského pracovného práva.

(obsah)

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný text

Repetitórium pracovného práva. / Marta Thurzová. - 1. vyd. - Bratislava: IURIS LIBRI, 2014. - 157 s.  ISBN 978-80-89635-12-2

 


KONFRONTÁCIA (2014)

BAČÍKOVÁ, I., LACA, M.

Publikácia v úvodnej časti rozoberá pamäťovú stopu, jej biologickú podstatu, klasifikáciu, vznik, trvanie a zánik. Venuje sa problematike vyhľadávania, zaisťovania a skúmania pamäťových stôp. Poukazuje na negatívne okolnosti pôsobiace na skúmanie pamäťových stôp a na význam ich skúmania. Rozoberá právne hľadiská konfrontácie, psychologickú a kriminalistickú podstatu konfrontácie (neverbálnu komunikáciu, psychológiu konfliktu). Porovnáva spoločné a rozdielne znaky výsluchu a konfrontácie. Analyzuje pojem, význam, cieľ, zásady a druhy konfrontácie. Podrobne sa venuje príprave, taktike, hodnoteniu a dokumentácii konfrontácie. Na konkrétnom prípade analyzuje realizovanú konfrontáciu pri vyšetrovaní trestného činu výtržníctva.(obsah)

 

 

 

SKRIPTÁ

BAČÍKOVÁ, I., LACA, M. Konfrontácia, 1. vydanie. Bratislava: APZ, 2014, 112 s. ISBN 978-80-8054-626-7.

 

 


 

Vybrané kapitoly služobnej prípravy (2014)

Pavel Jankovský a kol.

Skriptá sú základným študijným materiálom pre študentov z radov civilnej mládeže dennej formy štúdia študijného odboru 8.3.1. Ochrana osôb a majetku a doplnkovým študijným materiálom pre ostatných študentov akadémie. Vybrané kapitoly je možné využiť aj vo výučbe a vzdelávaní príslušníkov PZ, študujúcich na stredných odborných školách PZ. V neposlednom rade z dôvodu svojej prehľadnosti a ucelenosti môžu predstavovať súhrn užitočných a potrebných informácií v predmetnej problematike, využiteľných pre každého príslušníka PZ.

(obsah)

 

 

 

 

SKRIPTÁ

Pavel Jankovský a kol. Vybrané kapitoly služobnej prípravy. Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2014 157 s. ISBN 978–80–8054–602–1

 


 

Elektronickú verziu publikácie si stiahnete kliknutím na obálku


Odborná knižná publikácia

DEUTCH IM BERUF POLIZEI

Jelena ONDREJKOVIČOVÁ, Mária MASÁROVÁ, Ľubica MIŽENKOVÁ

 

(obsah)

 

 

 

 

 

 

 

 


Vysokoškolské skriptá

SUBJEKTY KONTROLY KORUPCIE

Monika HULLOVÁ

 

 

 

(obsah)

 

 

 

 

 

 

 


Odborná knižná publikácia

BEZPEČNOSŤ EKOSYSTÉMOV  A VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ SOCIÁLNEJ SFÉRY

Jan VÁŇA

 

(obsah)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ZBORNÍK

AKTUÁLNE PROBLÉMY KRIMINOLOGICKEJ PROGNOSTIKY VII

Magdaléna Ondicová, Michaela Jurisová

 

 

(obsah)

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.